Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychz dnia 29 maja 2014 r.w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951, z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 463, 486, 502, 616 i 619.

Załącznik   -   Roczne zestawienie zbiorcze przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich (wzór)