Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoz dnia 20 maja 2014 r.w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:

1)

szkoły muzycznej I stopnia - w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-IV - w tabeli 2;

2)

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół   (Dz. U. poz. 977) - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. a - w tabeli 2,

c)

zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I-VI - w tabeli 3;

3)

szkoły muzycznej II stopnia - w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) dla klas I-VI - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie muzyk dla klas I-IV - w tabeli 2;

4)

ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia - w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w pkt 2 lit. a - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. a - w tabeli 2,

c)

zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) dla klas I-VI - w tabeli 3;

5)

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a - w tabeli 2,

c)

zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie plastyk dla klas I-VI - w tabeli 3;

6)

liceum plastycznego - w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-IV, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie plastyk dla klas I-IV - w tabeli 2;

7)

ogólnokształcącej szkoły baletowej - w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I-III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 2 lit. a - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV-VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a - w tabeli 2,

c)

zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII-IX, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a - w tabeli 3,

d)

zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie tancerz dla klas I-IX - w tabeli 4;

8)

szkoły sztuki tańca - zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie tancerz dla klas I-IX - w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9)

szkoły sztuki cyrkowej - zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie aktor cyrkowy dla klas I-III - w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10)

policealnej szkoły muzycznej - zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie aktor scen muzycznych w 3-letnim cyklu kształcenia - w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11)

policealnej szkoły plastycznej - zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie plastyk w 2-letnim cyklu kształcenia - w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

12)

pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie bibliotekarz w 2-letnim cyklu kształcenia - w załączniku nr 12 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie niestacjonarnym - w tabeli 2,

c)

zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym, dla specjalizacji biblioterapia - w tabeli 3;

13)

pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie animator kultury w 2-letnim cyklu kształcenia - w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym - w tabeli 1,

b)

zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie niestacjonarnym, dla specjalizacji animator społeczności lokalnych - w tabeli 2;

14)

ogniska artystycznego - w załączniku nr 14 do rozporządzenia:

a)

zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności muzycznej w 4-letnim cyklu kształcenia - w tabelach 1 i 2,

b)

zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności plastycznej w 2-letnim cyklu kształcenia - w tabelach 3 i 4,

c)

zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności baletowej w 4-letnim cyklu kształcenia - w tabelach 5 i 6.

§ 2.

1.

Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin:

1)

obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)

do dyspozycji dyrektora szkoły.

2.

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są liczone w odniesieniu do cyklu kształcenia w szkole oraz do prowadzonych specjalności. Zajęcia prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły są realizowane w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły, i mogą być przeznaczone na:

1)

zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących;

2)

realizację innych zajęć edukacyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)

realizację zespołowych projektów artystycznych;

4)

zajęcia rozwijające dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań;

5)

zajęcia przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne;

6)

zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3.

Zwiększenie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, realizowanych przez ucznia w cyklu kształcenia na danym etapie edukacyjnym, nie może przekraczać liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczonych na zajęcia edukacyjne artystyczne, określonych dla danego typu szkoły lub cyklu kształcenia.

4.

Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, z tym że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny na ucznia.

5.

Zajęcia religii/etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

6.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 3.

1.

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2.

W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w ramowym planie nauczania realizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności zestawienie zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej właściwej dla danych zajęć edukacyjnych, oraz wprowadzenie innych niż przewidziane w ramowym planie nauczania zajęć edukacyjnych, których prowadzenie nie jest związane z realizacją podstawy programowej właściwej dla danych zajęć edukacyjnych, a służy rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań kierunkowych uczniów.

3.

W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie projektów edukacyjnych, plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów, wystaw, jeżeli ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni nauki w roku szkolnym i zostanie zagwarantowane co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.

4.

Szkolny plan nauczania stanowi podstawę opracowania arkusza organizacji szkoły. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania organizacji zajęć, o której mowa w ust. 3, do arkusza organizacji szkoły należy załączyć szczegółowy kalendarz roku szkolnego z harmonogramem wszystkich planowanych działań.

§ 4.

1.

W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne podział na grupy jest obowiązkowy na:

1)

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)

nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

2.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

3.

W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.

4.

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, a w zespołach szkół - międzyszkolnych, w zależności od formy realizacji zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 5.

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015, w klasach II-IV szkoły muzycznej I stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia, klasach II-VI szkoły muzycznej I stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia, klasach II-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasach II-IV szkoły muzycznej II stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia, klasach II-VI szkoły muzycznej II stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia, klasach II-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach II-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasach II-IV liceum plastycznego, klasach II-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasach II-IX szkoły sztuki tańca, klasach II-IV szkoły sztuki cyrkowej, II i III roku kształcenia policealnej szkoły muzycznej, II roku kształcenia policealnej szkoły plastycznej oraz II roku kształcenia pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie bibliotekarz lub w zawodzie animator kultury do zakończenia danego etapu edukacyjnego stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 6.

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 262).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642.

Załącznik nr 1   -   Ramowy plan nauczania szkoły muzycznej I stopnia

Załącznik nr 2   -   Ramowy plan nauczania ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

Załącznik nr 3   -   Ramowy plan nauczania szkoły muzycznej II stopnia

Załącznik nr 4   -   Ramowy plan nauczania ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

Załącznik nr 5   -   Ramowy plan nauczania ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

Załącznik nr 6   -   Ramowy plan nauczania liceum plastycznego

Załącznik nr 7   -   Ramowy plan nauczania ogólnokształcącej szkoły baletowej

Załącznik nr 8   -   Ramowy plan nauczania szkoły sztuki tańca

Załącznik nr 9   -   Ramowy plan nauczania szkoły sztuki cyrkowej

Załącznik nr 10   -   Ramowy plan nauczania policealnej szkoły muzycznej

Załącznik nr 11   -   Ramowy plan nauczania policealnej szkoły plastycznej

Załącznik nr 12   -   Ramowy plan nauczania pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie bibliotekarz

Załącznik nr 13   -   Ramowy plan nauczania pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie animator kultury

Załącznik nr 14   -   Ramowy plan nauczania ogniska artystycznego