Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 7 lipca 2014 r.w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;

2)

wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

3)

sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;

4)

tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;

5)

sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

§ 2.

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego, są sporządzane:

1)

w 2014 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

w 2015 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1.

Wniosek o udzielenie szkole podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, jest sporządzany w latach 2014 i 2015 na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje, o których mowa w § 2.

§ 4.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, jest sporządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego:

1)

w 2014 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2)

w 2015 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5.

1.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje, o których mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy:

1)

w 2014 r. - w terminie od dnia 8 lipca do dnia 25 września;

2)

w 2015 r. - w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 25 września.

2.

Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:

1)

w pierwszej kolejności, uwzględniając kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, oraz prognozowaną liczbę uczniów odpowiednich klas w szkołach, które w danym roku są obowiązane zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

2)

następnie, na wniosek wojewody, uwzględniając różnicę pomiędzy wysokością środków na dotację celową, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, wynikających z wniosków o udzielenie tej dotacji, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a kwotą dotacji celowej wynikającą z podziału, o którym mowa w pkt 1.

3.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie informuje wojewodów o podziale, o którym mowa w ust. 2.

4.

Wojewoda, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, o którym mowa w ust. 2, nie później jednak niż do dnia 30 września, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem.

5.

Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji celowej. W przypadku wniosku otrzymanego po dniu 15 września, wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie 25 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji celowej.

§ 6.

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jest sporządzane:

1)

w 2014 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2)

w 2015 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7.

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzane:

1)

w 2014 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

2)

w 2015 r. - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8.

1.

Informacje, o których mowa w § 2 i 3 ust. 2, wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4, a także rozliczenia, o których mowa w § 6 i 7, są przekazywane w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.

2.

Dane zawarte w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w § 2 i 3 ust. 2, wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4, a także rozliczeń, o których mowa w § 6 i 7, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2014 r.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.

Załącznik nr 1   -   Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2014 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 2   -   Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 3   -   Wniosek o udzielenie szkole podstawowej/gimnazjum, prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (wzór)

Załącznik nr 4   -   Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2014 r. na wyposażenie szkól podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 5   -   Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkól podstawowych, gimnazjów i szkól artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 6   -   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2014 r. na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 7   -   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkoły podstawowej/ gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 8   -   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2014 r. na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 9   -   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkól podstawowych, gimnazjów i szkól artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wzór)