Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrówz dnia 16 grudnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju   (Dz. U. Nr 210, poz. 1523), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju   (Dz. U. poz. 1682).

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju   (Dz. U. poz. 1682), który stanowi:
„ 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 ”
 .

Załącznik   -   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki i sposób wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju.

§ 2.

1.

Wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej polega na:

1)

zapewnianiu bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej przez zapewnianie służb żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną i zarządzanie przepływem ruchu lotniczego;

2)

ochronie granicy państwowej w przestrzeni powietrznej;

3)

zapewnianiu służby poszukiwawczo-ratowniczej.

2.

Funkcje, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez właściwe organy w sposób określony w odrębnych przepisach.

§ 3.

1.

Funkcje instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej wynikające z umacniania obronności państwa w czasie pokoju obejmują współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1)

zapewnienia suwerenności i obrony polskiej przestrzeni powietrznej;

2)

reagowania w sytuacjach kryzysowych.

2.

Funkcje instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej wynikające ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie pokoju obejmują współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1)

zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym, taktycznym i przedtaktycznym;

2)

zarządzania przepływem ruchu lotniczego;

3)

zapewniania służb ruchu lotniczego;

4)

koordynacji służb poszukiwania i ratownictwa;

5)

zapewniania służb informacji lotniczej;

6)

szkolenia lotniczego;

7)

zapewniania informacji meteorologicznej;

8)

planowania, organizowania i wykonywania krajowych i międzynarodowych ćwiczeń i szkoleń;

9)

wymiany informacji niezbędnych dla efektywnej rutynowej współpracy oraz współdziałania w sytuacjach szczególnych - w tym udzielania pomocy załogom statków powietrznych podczas lotu;

10)

wspólnego użytkowania przestrzeni powietrznej przez ruch lotniczy ogólny i operacyjny;

11)

realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4.

Współpraca, o której mowa w § 3, z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowana przez:

1)

powołany na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze wspólny cywilno-wojskowy organ doradczy odpowiedzialny za kształtowanie zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej;

2)

instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;

3)

cywilne lotniskowe organy służb ruchu lotniczego.

§ 5.

Współpraca, o której mowa w § 3, w części dotyczącej lotnictwa państwowego jest prowadzona przez:

2)

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

32)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.)

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego;

42)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.)

Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania, Mobilną Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi;

5)

wojskowe lotniskowe organy służby ruchu lotniczego;

6)

stanowiska kierowania lotami na poligonach lotniczych;

7)

stanowiska kierowania lotami bezzałogowych statków powietrznych;

9)

organy dowodzenia lotnictwem podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6.

14)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1..

Organizację współpracy i ustanowienie jej warunków poza zakresem zadań, o których mowa w § 3, mogą określać porozumienia zawierane między instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienia te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

2.

Porozumienia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować również zasady współpracy i wymiany informacji między sąsiadującymi cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego.

§ 7.

Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej i organy, o których mowa w § 4 i 5, współpracują z uwzględnieniem potrzeb lotnictwa państwowego w celu:

1)

zapewnienia lotnictwu państwowemu wykorzystania przestrzeni powietrznej dla realizacji zadań umacniania obronności oraz zachowania suwerenności i bezpieczeństwa państwa;

2)

udostępniania informacji o ruchu lotniczym statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej;

3)

zapewnienia szkolenia personelu latającego lotnictwa państwowego;

4)

opracowania procedur służb ruchu lotniczego dla lotnisk lotnictwa państwowego;

5)

zapewnienia służb ruchu lotniczego dla lotnictwa państwowego;

6)

prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych;

7)

zapewnienia służby informacji lotniczej;

8)

§ 8.

Z zachowaniem kompetencji właściwych ministrów, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz jednostki organizacyjne wymienione w § 5 uzgadniają procedury operacyjne współpracy, o której mowa w § 3, dla podległych im jednostek.
1)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. poz. 1682), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
2)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3)
Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5)
Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368 i 370.
6)
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r. na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), która weszła w życie z dniem 18 września 2011 r.
7)
Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
8)
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2007 r.
9)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. Nr 15, poz. 132 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1810), które zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.