Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 5 sierpnia 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich   (Dz. U. Nr 74, poz. 669) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Spis sporządza się na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.
 ”
 ;

2)

w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 

1.

Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w referendum, zmieniającej miejsce pobytu przed dniem głosowania, kapitan statku na podstawie spisu wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określają przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

2.

Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum odbiera osobiście, za pokwitowaniem, albo przez osobę pisemnie upoważnioną pod warunkiem podania w upoważnieniu imienia (imion) i nazwiska osoby uprawnionej do udziału w referendum oraz jej numeru PESEL.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.