Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 6 sierpnia 2015 r.w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

Rozporządzenie określa wymagania wobec publicznych szkół i placówek, dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2.

Wymagania, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1045.
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560), które traci moc z dniem 1 września 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).

Załącznik   -   Wymagania wobec szkół i placówek


 
I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI1)
Wymaganie
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, a w razie potrzeb modyfikowana, i realizowana we współpracy z rodzicami.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym
i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane,
monitorowane i doskonalone.
Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu
i realizowaniu tych procesów.
Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci
i grupy przedszkolnej.
Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
3. Dzieci nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania
osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności
i zainteresowań.
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania
programowej
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
4. Dzieci są aktywne
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności
dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.
Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są
monitorowane oraz, w razie potrzeb, modyfikowane.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność przedszkola.
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się
podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie
potrzeb, modyfikuje.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu
i relacjach społecznych.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne
i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego
dziecka.
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są
wykorzystywane w działaniach edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz
zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych
potrzeb każdego dziecka.
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu
Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
i realizowaniu procesów edukacyjnych
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
 
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie
zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych
działaniach.
Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości
i skuteczności podejmowanych działań.
Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość
wychowania przedszkolnego.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku
lokalnym.
9. Rodzice są partnerami przedszkola
Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na
temat swojej pracy.
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju
ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą
w podejmowanych działaniach.
W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych
W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci służące podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych. Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb - modyfikowane.
W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
Zarządzanie przedszkolem zapewnia odpowiednie warunki
do rozwoju dzieci.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.
 
wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi
przedszkola.
Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie
z nauczycielami.
Dyrektor przedszkola podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb.
Zarządzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO2)3)
Wymaganie
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę
pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub
placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom
i rodzicom oraz przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana,
a w razie potrzeb modyfikowana, i realizowana we współpracy z
uczniami i rodzicami.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce
służy rozwojowi uczniów.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się
i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie
pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się
i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę
sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom
powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg
procesu uczenia się.
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój.
W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania
służące rozwojowi uczniów.
 
potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
 
3. Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie
programowej
W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową
z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu
edukacyjnego.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej i wykorzystują je podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia
każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości
rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
4. Uczniowie są aktywni
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze
i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów
i środowiska4). Działania szkoły lub placówki zapewniają
uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są
uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników
szkoły i placówki oraz rodziców.
W szkole lub placówce są realizowane działania
antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub
placówki.
W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje4).
6. Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów,
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji
W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
W szkole lub placówce są prowadzone działania
uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu
do każdego ucznia.
Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia
wynikające z jego sytuacji społecznej.
W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub
placówce odpowiada ich potrzebom.
7. Nauczyciele
współpracują
w planowaniu
i realizowaniu procesów
edukacyjnych
Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji
i doskonaleniu własnej pracy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza
i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami.
8. Promowana jest wartość edukacji
W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji. Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki5)
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie
rodziców na temat swojej pracy.
W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz
rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
W szkole lub placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu6), egzaminu gimnazjalnego7), egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie8) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu
i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji,
na podstawie których nauczyciele planują i podejmują
działania służące podnoszeniu jakości procesów
edukacyjnych.
Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb
- modyfikowane.
W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych innych niż wyniki sprawdzianu i egzaminów i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na
wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu
warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków
wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły
lub placówki.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i
zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie
z nauczycielami.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli,
innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów
i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących
szkoły lub placówki.
Dyrektor szkoły lub placówki podejmuje skuteczne działania
zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne
odpowiednie do jej potrzeb.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu
aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk
pokrewnych.
III. WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH
Wymaganie
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim
1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań. W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków. Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.
Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, a w razie
potrzeb modyfikowana, i realizowana we współpracy z
wychowankami i rodzicami.
Działania podejmowane w wyniku wdrażania wniosków z badań
zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
uwzględniają opinie wychowanków w celu doskonalenia
podejmowanych działań.
Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu
spędzanego przez wychowanków w placówce,
z uwzględnieniem ich potrzeb.
W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi wychowanków.
2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego
W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz
możliwości wychowanków w celu podejmowania skutecznych
działań wspierających ich rozwój.
Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań, odpowiada
potrzebom wychowanków i daje im możliwość wyboru
różnorodnych aktywności.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone
w placówce i chętnie w nich uczestniczą.
W placówce kształtuje się umiejętność spędzania czasu
wolnego oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
Wdrażane wnioski z diagnozy i analizy potrzeb oraz możliwości wychowanków zapewniają skuteczność działań placówki i przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana, umożliwia wychowankom odkrywanie i rozwijanie ich zdolności. Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla własnego rozwoju.
3. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb wychowanków. Działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
W placówce, wspólnie z wychowankami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.
 
Zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność placówki.
 
4. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
W placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są
wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa
na ich wzajemny rozwój.
Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój
wychowanków.
W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, pozyskuje się
i wykorzystuje informacje ze środowiska lokalnego, dotyczące
jej oferty.
5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji
Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu
sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia
się przez całe życie.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków
wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi
placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania
placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie
z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku
lokalnym.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie
rozwiązują problemy, pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i
doskonaleniu własnej pracy.
Placówka wykorzystuje informacje o efektach pracy
z wychowankami do promowania realizowanych działań
i wartości edukacji.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki oraz, w miarę możliwości,
wychowanków i rodziców w procesie podejmowania decyzji
dotyczących placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej
wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
IV. WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH
Wymaganie
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim
1. Placówka realizuje koncepcję pracy
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby
instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę
pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Koncepcja pracy placówki jest znana osobom, instytucjom
i organizacjom korzystającym z oferty placówki.
Realizowana koncepcja pracy placówki jest monitorowana, a w razie potrzeb modyfikowana z uwzględnieniem oczekiwań osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki
Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy
rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających
z oferty placówki.
W realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy
dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
Placówka pozyskuje i analizuje informacje od osób, instytucji
i organizacji, korzystających z oferty placówki, na temat
działań podejmowanych przez placówkę.
W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki.
Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji
i organizacji korzystających z oferty placówki są
wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych
i działań prowadzonych przez placówkę.
3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki
Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i
wypełniać zadania oraz zaspokaja potrzeby osób, instytucji i
organizacji z niej korzystających.
Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans
w dostępie do oferty placówki.
W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest
odpowiednie do ich potrzeb.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne.
Doskonali się ofertę placówki z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki oraz pozyskanych od nich opinii dotyczących pracy
placówki.
Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające
z oferty placówki do własnego rozwoju.
4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza
   
i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki.
5. Promowana jest wartość edukacji
W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę
uczenia się przez całe życie.
W placówce prowadzi się działania promujące wartość
edukacji, skierowane do osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku
lokalnym.
Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
Działania realizowane przez placówkę promujące wartość edukacji wpływają na rozwój lokalnej społeczności.
6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
W placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są
wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych
W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i
wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji,
na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki oraz
planuje i podejmuje działania służące podnoszeniu jakości
pracy.
Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są
monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb -
modyfikowane.
Placówka doskonali własną pracę z uwzględnieniem systematycznie pozyskiwanych informacji na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki.
8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi
Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań
placówki.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków
wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi
placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania
placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie
z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie oferty
odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki oraz odpowiednie warunki
jej realizacji.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania
decyzji dotyczących placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Zarządzanie placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej
wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
V. WYMAGANIA WOBEC SPECJALNYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA
Wymaganie
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim
1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki
W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz
możliwości wychowanków.
Wyniki tych diagnoz i analiz są uwzględniane przy
planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
działań placówki.
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków,
specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania
środowiska lokalnego.
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest
efektywnie wykorzystywany.
Działania podejmowane w wyniku wdrażania wniosków z badań
zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pracują
wspólnie z wychowankami nad doskonaleniem podejmowanych
działań.
Placówka podejmuje nowatorskie działania w zakresie
umożliwiania wychowankom rozwijania zainteresowań
i uzdolnień lub specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania.
Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu
spędzanego przez wychowanków w placówce,
z uwzględnieniem ich potrzeb. Wnioski z tych analiz
przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy placówki.
2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Placówka realizuje działania wychowawcze
i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
i sytuacji społecznej wychowanków.
Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce są
uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli
i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców.
Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w
placówce są spójne i mają na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych postaw i zachowań.
Podejmowane działania są monitorowane oraz, w razie
potrzeb, modyfikowane.
Wychowankowie współpracują ze sobą.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność placówki.
W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych przez nią działań. Ocena ta jest uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań. Podejmowane działania zaspokajają potrzeby każdego wychowanka. Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.
3. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej zadań
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu działań służących realizacji
zadań placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
pomagają sobie nawzajem, wspólnie rozwiązują problemy
i monitorują jakość podejmowanych działań. Wnioski
z monitorowania są wspólnie analizowane i wykorzystywane
w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza
i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki.
4. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
W placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne,
potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego
wychowanka.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
stwarzają sytuacje, w których zachęcają wychowanków do
podejmowania różnorodnych aktywności, z uwzględnieniem
W placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne wychowanków. Działania te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego wychowanka. Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Mają wpływ na organizację pracy placówki.
 
rozpoznanych możliwości psychofizycznych każdego wychowanka i jego potrzeb rozwojowych. Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich uczestniczą.
W opinii rodziców i wychowanków wsparcie otrzymywane w placówce odpowiada ich potrzebom.
5. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
W placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Placówka wspiera rodziców w wychowaniu i zrozumieniu
aktualnej sytuacji ich dzieci.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są
wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.
Placówka realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców na
rzecz rozwoju wychowanków i placówki.
Rodzice pozytywnie oceniają efekty wsparcia udzielonego im
przez placówkę.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich
wzajemny rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego
wpływają na rozwój wychowanków i placówki.
6. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i wychowawczych
Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu
sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia
się przez całe życie.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków
wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi
placówki.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie
z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
W placówce wspiera się wychowanków w przyjmowaniu
odpowiedzialności za własny rozwój.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Zarządzanie placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
VI. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI,
MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII, SPECJALNYCH OŚRODKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU
GŁĘBOKIM, A TAKŻE DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI REALIZACJĘ
ODPOWIEDNIO OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI9,10)
Wymaganie
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim
1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
Koncepcja pracy placówki jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, a w razie potrzeb modyfikowana, i realizowana we współpracy z rodzicami.
2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki
Planowanie działań w placówce odpowiednio do rodzaju
placówki: profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych,
prozdrowotnych, rekreacyjnych, terapeutycznych,
resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, w tym wynikających
z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
opracowanych dla wychowanków, służy rozwojowi
wychowanków.
Działania realizowane w placówce są monitorowane oraz, w
razie potrzeb, modyfikowane w celu podniesienia
efektywności pracy placówki.
Wychowankowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się
i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie wychowanków o ich postępach w nauce oraz
ocenianie pomagają wychowankom uczyć się i planować ich
indywidualny rozwój.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pracują
wspólnie z wychowankami, z uwzględnieniem ich możliwości,
nad doskonaleniem podejmowanych działań.
W placówce są prowadzone działania uwzględniające
indywidualizację procesu edukacji i terapii w odniesieniu do
każdego wychowanka.
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia wychowankom
powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.
Wychowankowie mają wpływ na sposób organizowania
i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój.
Wychowankowie uczą się od siebie nawzajem.
 
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki motywują wychowanków do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.
 
3. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Działania służące nabywaniu wiedzy i umiejętności
dostosowuje się do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości
wychowanków.
Rozwój wychowanków planuje się indywidualnie,
z uwzględnieniem postępów każdego wychowanka.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji oraz
z uwzględnieniem osiągnięć wychowanków z poprzedniego
etapu edukacyjnego.
Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy,
z uwzględnieniem możliwości, zdolności i sposobów uczenia
się wychowanków.
W placówce, odpowiednio do specyfiki jej działania,
monitoruje się proces nabywania wiedzy i umiejętności przez
wychowanków w odniesieniu do potrzeb i możliwości
każdego wychowanka.
Placówka podejmuje nowatorskie rozwiązania w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień, organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
Pozyskane informacje o losach byłych wychowanków potwierdzają skuteczność podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.
4. Wychowankowie są aktywni
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają
wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności,
odpowiednio do ich możliwości.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w
placówce.
Wychowankowie są, odpowiednio do swoich możliwości, samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Wychowankowie mają świadomość celowości i korzyści, jakie przynosi udział w zajęciach.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Placówka realizuje działania wychowawcze
i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
i sytuacji społecznej wychowanków.
Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na
W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań opiekuńczych, wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ocena ta jest uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu kolejnych działań. Podejmowane działania zaspokajają potrzeby każdego wychowanka.
 
wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce są
uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli
inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców.
Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w
placówce są spójne, mają na celu eliminowanie zagrożeń i
sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań.
Realizacja tych działań jest monitorowana oraz, w razie
potrzeb, modyfikowana.
Wychowankowie współpracują ze sobą w miarę swoich
możliwości.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność placówki.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.
6. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej zadań
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem, wspólnie rozwiązują problemy i monitorują skuteczność podejmowanych działań.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów zapewniających realizację zadań placówki (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki.
7. Promowana jest wartość edukacji
W placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.
W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.
Placówka pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach byłych wychowanków do promowania wartości edukacji. Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.
8. Rodzice są partnerami placówki
Placówka, z uwzględnieniem specyfiki jej działania,
pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej
pracy.
W placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju
ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach placówki i uczestniczą
w podejmowanych działaniach.
Placówka wspiera rodziców w wychowaniu i zrozumieniu
aktualnej sytuacji ich dzieci.
W placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju wychowanków oraz placówki. W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, wspiera się rodziców w działaniach na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice dostrzegają efekty tego wsparcia.
9. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
W placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży, odpowiednio do potrzeb wychowanków i ich sytuacji społecznej. W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym służy
zwiększaniu szans edukacyjnych wychowanków,
z uwzględnieniem indywidualizacji podejmowanych wobec nich
działań.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich
wzajemny rozwój.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.
10. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych
W szkole funkcjonującej w placówce, w której uczniowie
przystępują do sprawdzianu11) lub egzaminów12), analizuje się
wyniki sprawdzianu i egzaminów.
W placówce analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej
i wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji,
na podstawie których nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki planują i podejmują działania służące
podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych.
Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie
potrzeb - modyfikowane.
Działania podejmowane w wyniku wdrażania wniosków
z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się
do rozwoju placówki.
11. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi
Dyrektor placówki zapewnia warunki do realizacji zadań
placówki.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków
wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się
działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi
placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz wychowanków i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.
Dyrektor placówki podejmuje skuteczne działania zapewniające placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. Zarządzanie placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
 
placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki.
 
 
VII. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ W ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH
Wymaganie
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim
1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój słuchaczy sprzyjającą ich resocjalizacji
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą uwarunkowania, w jakich odbywa się nauczanie.
Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana z uwzględnieniem porządku wewnętrznego zakładu karnego lub aresztu śledczego.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy
rozwojowi słuchaczy.
Słuchacze znają stawiane przed nimi cele uczenia się i
formułowane wobec nich oczekiwania.
W szkole rozpoznaje się możliwości i potrzeby edukacyjne
słuchaczy i udziela się im wsparcia odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb.
Nauczyciele motywują słuchaczy do aktywnego uczenia się,
wspierają ich w trudnych sytuacjach oraz podejmują
działania zapobiegające rezygnacji z nauki.
Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do
potrzeb słuchacza, grupy i oddziału.
Nauczyciele kształtują u słuchaczy umiejętność uczenia się.
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia słuchaczom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Organizacja procesów edukacyjnych pomaga słuchaczom zrozumieć świat i zachęca do zdobycia umiejętności zawodowych.
Słuchacze czują się odpowiedzialni za własny rozwój. W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi słuchaczy.
3. Słuchacze nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
W szkole realizuje się podstawę programową z
uwzględnieniem osiągnięć słuchaczy z poprzedniego etapu
edukacyjnego.
Słuchacze nabywają wiadomości i umiejętności określone w
podstawie programowej i wykorzystują je podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
W szkole analizuje się osiągnięcia słuchaczy, formułuje się i
wdraża wnioski z tych analiz.
Wdrażane wnioski z analizy osiągnięć słuchaczy przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych słuchaczy.
Wyniki analizy osiągnięć słuchaczy, w tym słuchaczy, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
4. Słuchacze są aktywni
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego słuchacza do podejmowania różnorodnych aktywności. Słuchacze są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą.
Słuchacze inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb słuchaczy, z uwzględnieniem uwarunkowań, w jakich odbywa się nauczanie.
Działania szkoły we współpracy z pracownikami zakładu karnego lub aresztu śledczego zapewniają słuchaczom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Zasady postępowania i współżycia w szkole są przestrzegane przez słuchaczy i pracowników szkoły.
W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.
6. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów
edukacyjnych.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie
rozwiązują problemy.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i
doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i
doskonaleniu własnej pracy.
7. Promowana jest wartość edukacji
W szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.
Działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w zakładzie karnym i areszcie śledczym i mają wpływ na podejmowanie nauki przez osoby osadzone w tym zakładzie lub areszcie.
8. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie13) i innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania służące podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych.
Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb - modyfikowane.
W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych innych niż wyniki sprawdzianu i egzaminów i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym badania osiągnięć słuchaczy.
9. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi
Zarządzanie szkołą koncentruje się na nauczaniu i uczeniu
się oraz współuczestniczeniu w resocjalizacji słuchaczy.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków
wynikających z prowadzonych analiz, podejmuje się
działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi
szkoły.
Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy
nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z
nauczycielami.
Dyrektor szkoły podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. W procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły dyrektor współpracuje z nauczycielami i kierownictwem zakładu karnego albo aresztu śledczego.
     

1) Dotyczy również innych form wychowania przedszkolnego, a do dnia 31 sierpnia 2016 r. - także oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2) Nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3) Ilekroć w części II jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców uczniów szkół dla dzieci i młodzieży.
4) Nie dotyczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego.
5) Nie dotyczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego.
6) Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej.
7) Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.
8) Do roku szkolnego 2016/2017 włącznie dotyczy także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
9) Ilekroć w części VI jest mowa o wychowankach, należy przez to rozumieć także uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniów szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
10) Ilekroć w części VI jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć także szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
11) Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
12) Dotyczy egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz do roku szkolnego 2016/2017 włącznie -także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
13) Do roku szkolnego 2016/2017 włącznie dotyczy także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.