Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 30 września 2015 r.w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r.

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego   (Dz. U. poz. 308 i 653) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rolnikowi, który w 2015 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłaca się zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości iloczynu 50% stawki:

1)

jednolitej płatności obszarowej lub

2)

płatności dodatkowej, lub

3)

płatności związanej do powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych, lub

4)

płatności związanej do powierzchni uprawy owoców miękkich
- i powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności.

§ 2.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłaca się od dnia 16 października 2015 r.

§ 3.

Obszarem objętym okolicznościami, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2015 r.