Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 12 października 2015 r.w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach:

1)

w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu:

a)

inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów,

b)

gospodarka wodno-ściekowa,

c)

budowa lub modernizacja dróg lokalnych,

d)

ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego,

e)

inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,

f)

kształtowanie przestrzeni publicznej;

2)

w ramach poddziałania:

a)

wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,

b)

wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym,

c)

wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:
  •   -  
    modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego,
  •   -  
    inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN,

d)

wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa,

e)

wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,

f)

pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,

g)

wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,

h)

płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi;

3)

w 2015 r. w ramach:

a)

działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,

b)

poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

c)

poddziałania pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;

4)

w 2016 r. w ramach poddziałania:

a)

wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,

b)

wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

c)

pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

d)

pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

§ 2.

Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik   -   Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań

I.

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Wysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej
Wysokość limitów środków w euro razem
dolnośląskie
2 709 360
10 347 490
15 521 235
1 007 872
5 375 320
1 343 830
36 305 107
kujawsko-pomorskie
3 324 690
14 958 431
19 000 000
1 886 579
886 579
1 000 000
41 056 279
lubelskie
4 121 280
19 593 108
29 197 080
2 710 566
1 626 340
1 084 226
58 332 600
lubuskie
1 335 600
7 370 067
17 196 824
1 364 827
1 000 000
364 827
28 632 145
łódzkie
3 858 930
21 027 884
14 018 590
1 947 026
973 513
973 513
42 799 456
małopolskie
1 698 120
16 145 684
18 452 210
2 306 526
4 613 053
4 613 052
47 828 645
mazowieckie
6 830 640
16 801 692
39 203 947
3 111 424
1 866 854
1 244 570
69 059 127
opolskie
1 397 610
10 500 000
9 000 000
1 642 386
1 000 000
2 100 000
25 639 996
podkarpackie
1 679 040
20 415 143
20 415 144
2 268 349
907 339
1 361 010
47 046 025
podlaskie
3 410 550
12 566 909
23 338 546
1 595 798
1 196 849
1 196 848
43 305 500
pomorskie
2 523 330
7 861 802
21 000 000
1 603 433
0
1 603 433
34 591 998
śląskie
1 144 800
14 934 455
14 500 000
1 635 248
635 248
1 000 000
33 849 751
świętokrzyskie
1 955 700
14 117 350
14 000 000
1 562 075
800 000
762 075
33 197 200
warmińsko-mazurskie
3 572 730
7 967 012
30 000 000
2 109 279
1 054 639
1 054 640
45 758 300
wielkopolskie
5 256 540
17 415 817
30 000 000
2 634 212
1 317 106
1 317 106
57 940 781
zachodniopomorskie
2 881 080
11 264 119
20 919 079
1 787 956
983 376
804 580
38 640 190
Razem
47 700 000
223 286 963
335 762 655
31 173 556
24 236 216
21 823 710
683 983 100
               

II.

Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie
2 738 436
pozostałe województwa
15 265 743
Razem
18 004 179
   

B.

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie
2 281 500
pozostałe województwa
12 718 500
Razem
15 000 000
   

C.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1)

modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt
Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego
Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego
Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie
15 294 900
160 186 712
20 512 359
195 993 971
pozostałe województwa
86 705 100
908 080 788
116 282 297
1 111 068 185
Razem
102 000 000
1 068 267 500
136 794 656
1 307 062 156
         

2)

inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie
3 648 750
pozostałe województwa
33 851 250
Razem
37 500 000
   

D.

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie
10 257 813
kujawsko-pomorskie
0
lubelskie
27 368 064
lubuskie
3 433 170
łódzkie
4 503 430
małopolskie
6 838 541
mazowieckie
6 852 441
opolskie
972 963
podkarpackie
35 054 473
podlaskie
14 524 950
pomorskie
3 280 276
śląskie
17 110 252
świętokrzyskie
8 214 589
warmińsko-mazurskie
0
wielkopolskie
583 778
zachodniopomorskie
0
Razem
138 994 740
   

E.

Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie
40 247 026
pozostałe województwa
250 240 352
Razem
290 487 378
   

F.

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie
41 428 469
kujawsko-pomorskie
58 674 775
lubelskie
66 170 671
lubuskie
17 217 586
łódzkie
54 503 208
małopolskie
23 708 285
mazowieckie
107 089 362
opolskie
21 819 951
podkarpackie
22 257 930
podlaskie
51 760 457
pomorskie
34 909 050
śląskie
16 147 769
świętokrzyskie
26 709 516
warmińsko-mazurskie
48 019 688
wielkopolskie
92 456 568
zachodniopomorskie
35 124 449
Razem
717 997 734
   

G.

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie
8 124 922
pozostałe województwa
56 874 450
Razem
64 999 372
   

H.

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie
18 040 144
pozostałe województwa
111 960 173
Razem
130 000 317
   

III.

Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A.

Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie
1 094 940
pozostałe województwa
8 805 060
Razem
9 900 000
   

B.

Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie
16 737 652
pozostałe województwa
87 222 918
Razem
103 960 570
   

C.

Poddziałania pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie
6 121 999
kujawsko-pomorskie
4 606 216
lubelskie
19278411
lubuskie
2 222 168
łódzkie
13 126 979
małopolskie
18 321 849
mazowieckie
20 161 392
opolskie
2 384 048
podkarpackie
17 689 046
podlaskie
6 710 653
pomorskie
3 281 745
śląskie
6 872 533
świętokrzyskie
10 507 470
warmińsko-mazurskie
3 237 596
wielkopolskie
9 962 965
zachodniopomorskie
2 678 375
Razem
147 163 445
   

IV.

Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie
19 145 040
kujawsko-pomorskie
27 711 079
lubelskie
37 976 468
lubuskie
8 073 737
łódzkie
29 129 635
małopolskie
13 412 469
mazowieckie
54 681 883
opolskie
11 038 483
podkarpackie
11 698 532
podlaskie
28 123 153
pomorskie
16 771 056
śląskie
8 215 957
świętokrzyskie
14 812 792
warmińsko-mazurskie
22 729 722
wielkopolskie
45 080 189
zachodniopomorskie
16 067 248
Razem
364 667 443
   

B.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie
32 200 000
4 994 781
37 194 781
pozostałe województwa
167 800 000
26 028 706
193 828 706
Razem
200 000 000
31 023 487
231 023 487
       

C.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie
4 066 960
kujawsko-pomorskie
6 053 872
lubelskie
12 583 775
lubuskie
1 324 608
łódzkie
8 578 906
małopolskie
11 021 152
mazowieckie
14 622 430
opolskie
2 576 776
podkarpackie
7 140 465
podlaskie
7 109 419
pomorskie
3 466 747
śląskie
3 125 247
świętokrzyskie
5 805 508
warmińsko-mazurskie
3 580 581
wielkopolskie
10 141 530
zachodniopomorskie
2 287 019
Razem
103 484 995
   

D.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nazwa województwa
Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie
6 121 999
kujawsko-pomorskie
4 606 216
lubelskie
19278411
lubuskie
2 222 168
łódzkie
13 126 979
małopolskie
18 321 849
mazowieckie
20 161 392
opolskie
2 384 048
podkarpackie
17 689 046
podlaskie
6 710 653
pomorskie
3 281 745
śląskie
6 872 533
świętokrzyskie
10 507 470
warmińsko-mazurskie
3 237 596
wielkopolskie
9 962 965
zachodniopomorskie
2 678 375
Razem
147 163 445