Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 22 października 2015 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z 2015 r. poz. 677), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)

ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego   (Dz. U. poz. 1322),

2)

ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego   (Dz. U. poz. 1240)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 października 2015 r.

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1)

art. 138 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego   (Dz. U. poz. 1322), który stanowi:
„ 

Art. 138.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
 ”
 ;

2)

art. 90 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego   (Dz. U. poz. 1240), który stanowi:
„ 

Art. 90.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 .

Załącznik   -   Tekst jednolity ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

Ustawa określa zasady niektórych form wspierania:

1)

restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego;

2)

modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.

1.

Ustawę stosuje się do:

1)

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa;

2)

przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, oraz spółek powstałych w wyniku komercjalizacji tych przedsiębiorstw;

3)

jednostek badawczo-rozwojowych prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa;

4)

spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa   (Dz. U. z 2013 r. poz. 194).

2.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, uwzględniając przyjęte kierunki przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego, określi:

1)

wykaz spółek oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 1.

2)

(uchylony)

Art. 3.

(uchylony)

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)

przemysłowym potencjale obronnym - rozumie się przez to zasoby materialne i niematerialne istniejące w przemyśle Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczające potrzeby obronne państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uzbrojenie lub sprzęt wojskowy;

2)

spółkach przemysłowego potencjału obronnego - rozumie się przez to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz spółki powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;

3)

spółkach zależnych - rozumie się przez to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, wykonujące działalność gospodarczą polegającą na produkcji lub świadczeniu usług w zakresie uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, w których spółki przemysłowego potencjału obronnego, Skarb Państwa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu posiadają łącznie więcej niż połowę ogólnej liczby udziałów lub akcji;

4)

zobowiązaniach - rozumie się przez to zobowiązania pieniężne spółek przemysłowego potencjału obronnego lub spółek zależnych wraz z odsetkami;

5)

przychodach z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego - rozumie się przez to środki finansowe pochodzące ze sprzedaży akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach, o których mowa w pkt 2;

6)

uzbrojeniu lub sprzęcie wojskowym - rozumie się przez to uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

7)

koncentracji - rozumie się przez to przeniesienie działalności produkcyjnej lub usługowej podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 - do jednego przedsiębiorcy;

8)

konwersji - rozumie się przez to zmianę przedmiotu działalności gospodarczej na działanie niezwiązane z produkcją lub świadczeniem usług w zakresie uzbrojenia lub sprzętu wojskowego;

9)

wdrożeniu do produkcji nowoczesnego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego - rozumie się przez to prace związane z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu wojsk, zastosowaniem nowych metod wytwarzania lub usług materialnych, w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej, wykonanie oprzyrządowania i instalacji produkcyjnej, wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych, wykonanie serii informacyjnej nowego wyrobu oraz zakup i montaż maszyn lub urządzeń związanych z wdrożeniem;

10)

wspieraniu restrukturyzacji zatrudnienia - rozumie się przez to przeznaczanie środków na odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników   (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220 i 1268) lub jednorazowe odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką;

11)

pozyskiwaniu majątku niezbędnego do zapewnienia produkcji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego - rozumie się przez to zakup lub przyjęcie do odpłatnego korzystania zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego lub maszyn, urządzeń, nieruchomości niezbędnych do prowadzenia produkcji lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.

Art. 5.

Wspieranie restrukturyzacji podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1, polega na:

1)

przeznaczaniu części przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego na:

a)

konwersję lub koncentrację produkcji w ramach programów naprawczych lub restrukturyzacyjnych,

b)

działalność badawczo-rozwojową,

c)

promocję eksportu wytworzonego w Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia lub sprzętu wojskowego,

d)

finansowanie, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, dopłat w wysokości nieprzekraczającej 50% kwot stanowiących oprocentowanie udzielonych kredytów inwestycyjnych lub oprocentowanie udzielonych kredytów pomostowych na uruchomienie programów restrukturyzacyjnych przewidzianych przepisami niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców   (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956, z 2004 r. Nr 82, poz. 745, z 2005 r. Nr 101, poz. 851 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.),

e)

wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia,

f)

wdrażanie do produkcji nowoczesnego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego,

g)

pozyskiwanie majątku niezbędnego do zapewnienia produkcji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego;

2)

restrukturyzacji finansowej zobowiązań po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 10-15;

3)

przeznaczaniu, w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r., dotacji określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 222 ust. 1 oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224 i 1830.), wypłaconej przedsiębiorcom na dostosowanie mocy produkcyjnych i remontowych do zadań określonych w programie mobilizacji gospodarki, w tym na realizację zadań, o których mowa w pkt 1 lit. a.

Art. 5a.

Wspieranie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego polega również na przeznaczeniu części przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego na:

1)

dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BUMAR Sp. z o.o. lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w celu wykupienia, po cenie nie wyższej niż ich wartość nominalna, od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r., udziałów i akcji spółek przemysłowego potencjału obronnego;

2)

zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, 1045 i 1322), o ile czynności te wynikają z przyjętych kierunków przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego;

4)

pokrycie kosztów przygotowania programów restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 5b ust. 3, w stosunku do których minister właściwy do spraw gospodarki wydał pozytywną decyzję, o której mowa w art. 5b ust. 4.

Art. 5b.

1.

Część przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego przeznacza się na wsparcie finansowe działań, o których mowa w art. 5 pkt 1 oraz art. 5a.

2.

Wsparcie jest udzielane na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1, złożony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 10.

3.

W przypadku gdy wsparcie dotyczy czynności określonych w art. 5 pkt 1 lit. a oraz lit. e-g, do wniosku dołącza się program restrukturyzacyjny, którego realizacja ma zapewnić trwałą poprawę wyniku finansowego netto podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

4.

Podstawą udzielenia wsparcia jest decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 10.

5.

Warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3, określa umowa zawarta z ministrem właściwym do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 10.

6.

Program restrukturyzacyjny powinien zawierać w szczególności:

1)

analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu, ze wskazaniem możliwości dalszego jego rozwoju;

2)

określenie sposobów działania, które zapewnią podmiotowi osiągnięcie trwałej poprawy wyniku finansowego, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych;

3)

opis zadań wykonywanych przez podmiot w ramach programu restrukturyzacyjnego wraz z harmonogramem ich realizacji;

4)

prognozę efektów ekonomiczno-finansowych programu restrukturyzacyjnego podmiotu.

7.

W umowie, o której mowa w ust. 5, określa się w szczególności:

1)

przedmiot umowy;

2)

okres obowiązywania umowy;

3)

wysokość przyznanych środków;

4)

warunki cofnięcia lub czasowego wstrzymania wypłaty przyznanych środków;

5)

tryb i sposób rozliczania przyznanych środków.

8.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie działań, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a-c oraz lit. e-g, ustala się na podstawie wniosku i programu restrukturyzacyjnego.

9.

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie wypłaca się zaliczkowo i w ratach.

10.

W przypadku wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, wstrzymuje się przekazywanie dalszych rat zaliczki, do czasu rozliczenia się wnioskodawcy z otrzymanych rat.

11.

Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

12.

Rozliczenie przyznanych środków następuje w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji programu restrukturyzacyjnego.

13.

W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych oraz spółek powstałych w wyniku ich komercjalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, o których mowa w ust. 2, 4 i 5, wykonuje Minister Obrony Narodowej.

14.

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe warunki, tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz rozliczania środków przeznaczonych na wspieranie działań, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a-c oraz lit. e-g, a także wzór wniosku o udzielenie wsparcia, mając na uwadze zapewnienie racjonalności i terminowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie.

Art. 6.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia:

1)

wysokość dopłat, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. d, szczegółowe zasady i tryb ich udzielania;

2)

wysokość należnej prowizji Banku Gospodarstwa Krajowego za czynności związane z obsługą bankową dopłat.

Art. 7.

Wspieranie procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej polega na przeznaczaniu pozostałej części przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego na:

1)

zakupy nowoczesnego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego produkowanego w spółkach przemysłowego potencjału obronnego;

2)

unowocześnienie zaplecza remontowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez restrukturyzację podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

Art. 8.

1.

Ustawa budżetowa corocznie określa przewidywaną kwotę przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z przeznaczeniem na działania, o których mowa w art. 5, 5a i 7.

2.

Przychody z prywatyzacji, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przeznaczone są na wsparcie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego. Dotyczy to również przychodów z prywatyzacji przekraczających kwoty przewidziane w ustawie budżetowej.

Art. 9.

1.

W odniesieniu do spółek przemysłowego potencjału obronnego wyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wykonuje, do dnia 31 grudnia 2003 r., minister właściwy do spraw gospodarki.

1a.

(uchylony)

2.

W odniesieniu do spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wykonuje Minister Obrony Narodowej.

3.

Prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki.

4.

(uchylony)

5.

(uchylony)

6.

(uchylony)

7.

Minister właściwy do spraw gospodarki może tworzyć spółki dominujące w stosunku do spółek przemysłowego potencjału obronnego.

Art. 10.

1.

Restrukturyzacji finansowej, na zasadach określonych w ustawie, podlegają zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 1999 r. wobec:

1)

budżetu państwa - z wyłączeniem zobowiązań dotyczących kwot głównych należnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;

2)

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - z tytułu należnych składek oraz odsetek za zwłokę;

3)

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - z tytułu należnych wpłat wraz z odsetkami za zwłokę;

4)

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z tytułu należnych opłat i kar;

5)

Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - z tytułu należnych składek oraz odsetek za zwłokę.

2.

Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1)

umorzeniu zobowiązań;

2)

odroczeniu terminu spłaty zobowiązań na czas określony;

3)

rozłożeniu spłaty zobowiązań na raty;

4)

zaniechaniu naliczania odsetek z tytułu odroczenia terminu spłaty i opłat prolongacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa   (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.5)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311 i 1649.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”;

5)

zamianie podlegających spłacie zobowiązań na udziały lub akcje spółek przemysłowego potencjału obronnego;

6)

zwolnieniu od obowiązku uiszczania bieżących opłat i kar.

3.

W czasie trwania postępowania, o którym mowa w art. 13 ust. 1, nie nalicza się odsetek od zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

4.

Spółki zależne mogą korzystać z umorzenia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, proporcjonalnie do ilości udziałów lub akcji, które spółka przemysłowego potencjału obronnego posiada w tych spółkach.

Art. 11.

1.

Zobowiązania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3-5, podlegają - po spełnieniu warunków określonych w art. 15 ust. 2 - restrukturyzacji finansowej na następujących zasadach:

1)

termin spłaty tych zobowiązań odracza się do dnia 31 grudnia 2001 r.;

2)

od dnia 1 stycznia 2002 r. zobowiązania te mogą podlegać umorzeniu.

1a.

Zobowiązania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, po spełnieniu warunków określonych w art. 15 ust. 2, podlegają umorzeniu za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. - w całości.

2.

Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług podlegają restrukturyzacji finansowej na następujących zasadach:

1)

do dnia 31 grudnia 2001 r. termin spłaty tych zobowiązań odracza się, po spełnieniu warunków określonych w art. 15 ust. 2;

2)

od dnia 1 stycznia 2002 r. następuje spłata tych zobowiązań, w okresie nie dłuższym niż pięć lat, w sposób określony w umowie zawartej pomiędzy spółką przemysłowego potencjału obronnego bądź spółką zależną, a jej wierzycielem, o której mowa w art. 15 ust. 1.

Art. 12.

1.

Wykonanie zobowiązań, wymienionych w art. 10 ust. 1, zawiesza się na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 15 ust. 1.

2.

W okresie odroczenia terminów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz w okresie spłaty tych zobowiązań nie stosuje się przepisów art. 57 § 1-4 Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

W przypadku niezapłacenia lub nieterminowego zapłacenia którejkolwiek z rat zrestrukturyzowanych zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 1, nalicza się odsetki od zaległości podatkowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin zapłaty raty.

4.

Umorzenie kwoty zobowiązań uwzględnia się w rachunku zysków i strat, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, z tym że przychody z tytułu umorzenia nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.6)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1767 i 1844.).

Art. 13.

1.

Restrukturyzację finansową, o której mowa w art. 10 ust. 1, przeprowadza się w drodze postępowania zwanego dalej „postępowaniem oddłużeniowym”.

2.

Nadzór nad postępowaniem oddłużeniowym sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 14.

1.

Postępowanie oddłużeniowe wszczyna się na wniosek spółki przemysłowego potencjału obronnego lub spółki zależnej, złożony wierzycielowi nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2.

Warunkiem wszczęcia postępowania oddłużeniowego jest przedłożenie pozytywnie zaopiniowanego programu naprawczego, określającego:

1)

sposoby i środki działania, które mają zapewnić spółce przemysłowego potencjału obronnego osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na działalności operacyjne, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r.;

2)

propozycję restrukturyzacji finansowej spółki przemysłowego potencjału obronnego wraz z harmonogramem jej realizacji;

3)

zadania spółki przemysłowego potencjału obronnego w zakresie ochrony środowiska wraz z harmonogramem realizacji tych zobowiązań;

4)

analizę stanu i perspektyw rozwoju spółki przemysłowego potencjału obronnego na okres kolejnych trzech lat, licząc od ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3.

We wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się sposoby restrukturyzacji, o których mowa w art. 10 ust. 2.

4.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, spółka przemysłowego potencjału obronnego dołącza, sporządzone według stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień złożenia wniosku, następujące dokumenty:

1)

odpis z rejestru handlowego o wpisie spółki przemysłowego potencjału obronnego do tego rejestru;

2)

bilans z rachunkiem zysków i strat na ostatni dzień roku za ostatni rok obrotowy;

3)

spis wierzycieli zawierający: oznaczenie wierzyciela, wysokość wierzytelności, datę ich powstania, terminy płatności tych wierzytelności oraz zabezpieczenie ich spłat;

4)

wykaz udzielonych przez spółkę przemysłowego potencjału obronnego poręczeń i gwarancji oraz hipotek ustanowionych na jej majątku;

5)

wykaz niewykonanych tytułów egzekucyjnych wystawionych przeciwko spółce przemysłowego potencjału obronnego;

6)

wykaz dłużników z podaniem wysokości należności i terminów ich płatności oraz zabezpieczenie ich spłat.

5.

Program naprawczy, o którym mowa w ust. 2, opiniuje minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, pracy, Skarbu Państwa, środowiska oraz z Ministrem Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii:

1)

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w odniesieniu do zobowiązań wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2)

Prezesa Krajowego Urzędu Pracy - w odniesieniu do zobowiązań wobec Funduszu Pracy;

3)

Prezesa Krajowego Urzędu Pracy - w odniesieniu do zobowiązań wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

4)

Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w odniesieniu do zobowiązań wobec tego Funduszu;

5)

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w odniesieniu do zobowiązań wobec tego Funduszu.

6.

Nieprzedstawienie stanowiska przez osoby wymienione w ust. 5 pkt 1-5 w terminie 14 dni od zwrócenia się o opinię przez ministra właściwego do spraw gospodarki oznacza akceptację programu.

7.

Wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, pracy, Skarbu Państwa, środowiska oraz Ministrem Obrony Narodowej, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki programu naprawczego, o którym mowa w ust. 2.

Art. 15.

1.

Postępowanie oddłużeniowe prowadzi się na podstawie umowy zawartej przez spółkę przemysłowego potencjału obronnego z wierzycielem, sporządzonej zgodnie z ustawą. Umowa określa sposób restrukturyzacji finansowej.

2.

Przesłanką postępowania oddłużeniowego jest spełnienie przez spółkę przemysłowego potencjału obronnego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2001 r., następujących warunków:

2)

niedokonywania darowizn, chyba że dotyczy to nieodpłatnego przekazania obiektów majątku nieprodukcyjnego przynoszącego straty lub darowizn z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

3)

nieudzielania poręczeń i gwarancji z wyjątkiem weksli i poręczeń związanych z obrotem towarowym z zagranicą, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego;

4)

realizowania pozytywnie zaopiniowanego programu naprawczego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 i 5;

5)

regulowania, w uzgodnionych z wierzycielami terminach, bieżących zobowiązań z tytułu: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także z tytułu opłat i kar należnych Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.

Z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, wstrzymuje się wykonywanie zawartych wcześniej i niewykonanych umów, porozumień oraz decyzji dotyczących zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 1, a postępowania egzekucyjne zawiesza się do dnia zakończenia postępowania oddłużeniowego.

5.

W przypadku gdy spółka przemysłowego potencjału obronnego przez trzy kolejne miesiące nie wykona zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, postępowanie oddłużeniowe umarza się, a objęte umową zobowiązania stają się wymagalne.

6.

O umorzeniu postępowania oddłużeniowego decyduje minister właściwy do spraw gospodarki, działając w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw Skarbu Państwa, finansów publicznych i środowiska.

Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia16)Ustawa została ogłoszona w dniu 15 października 1999 r..
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956, z 2004 r. Nr 82, poz. 745, z 2005 r. Nr 101, poz. 851 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224 i 1830.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733.
4)
Ustawa utraciła moc z dniem 30 lipca 2014 r. na podstawie art. 37 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932).
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311 i 1649.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1767 i 1844.
7)
W brzmieniu ustalonym przez art. 60 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r.
8)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.
9)
Ustawa uchylona przez art. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1707), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
10)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756.
11)
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 października 2003 r. na podstawie art. 545 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233).
12)
Obecnie ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji na podstawie art. 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która weszła w życie z dniem 15 stycznia 2003 r.
13)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1643, z 2014 r. poz. 598 i 612 oraz z 2015 r. poz. 143.
14)
W brzmieniu ustalonym przez art. 110 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322), która weszła w życie z dniem 1 października 2015 r.
15)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777.
16)
Ustawa została ogłoszona w dniu 15 października 1999 r.