Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 12 listopada 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Treść rozporządzenia

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931 i 1470.) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)

w dziale „750 - Administracja publiczna” po rozdziale „75083 Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego” dodaje się rozdziały 75084 i 75085 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:
„ 
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890).
 ”
 ,

b)

w dziale „755 - Wymiar sprawiedliwości” po rozdziale „75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury” dodaje się rozdział 75515 w brzmieniu:
„ 
75515 Nieodpłatna pomoc prawna
 ”
 ,

c)

w dziale „756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” objaśnienia do rozdziału „75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym” otrzymują brzmienie:
„ 
W rozdziale tym ujmuje się kwoty zwrotu, o których mowa w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865). W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazuje się ze znakiem ujemnym.
 ”
 ;

2)

w załączniku nr 3 do rozporządzenia po paragrafie „037 Wpływy z opłaty od posiadania psów” dodaje się paragraf 038 w brzmieniu:
„ 
038 Wpływy z opłaty reklamowej
 ”
 ;

3)

w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a)

w paragrafie „420 Fundusz operacyjny” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:
„ 
Paragraf ten ma zastosowanie do funduszu operacyjnego powołanego na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyjątkiem funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne.
 ”
 ,

b)

w objaśnieniach do paragrafu „430 Zakup usług pozostałych” wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 
Paragraf ten obejmuje wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności:
 ”
 ;

4)

w załączniku nr 7 do rozporządzenia w paragrafie „430 Zakup usług pozostałych” po pozycji „430018 Pozostałe usługi” dodaje się pozycję 430019 w brzmieniu:
„ 
430019 Fundusz operacyjny
 ”
 ;

5)

w załączniku nr 8 do rozporządzenia w paragrafie „430 Zakup usług pozostałych” po pozycji „430024 Usługi spedycyjne” dodaje się pozycję 430025 w brzmieniu:
„ 
430025 Fundusz operacyjny
 ”
 .

§ 2.

1.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

2.

Do projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016 stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931 i 1470.