Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 10 listopada 2015 r.w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych   (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór sprawozdania z Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzonych przez operatora urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik   -   Sprawozdanie z kart urządzeń lub kart systemów ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez operatora urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (wzór)