Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 4 grudnia 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece   (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218, 978 i 1433.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej   (Dz. U. poz. 1398 i 1684 oraz z 2015 r. poz. 1596) w § 1 w pkt 35 lit. h otrzymuje brzmienie:
„ 

h)

Sąd Rejonowy w Stargardzie - dla obszaru właściwości tego Sądu,
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289 oraz z 2015 r. poz. 218, 978 i 1433.