Rozporządzenie Ministra Rozwojuz dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców 2)Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu: 1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3); 2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych   (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców;

2)

wzór certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis;

3)

wysokość jednostkowych stawek opłat za:

a)

rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców,

b)

wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców,

c)

dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców.

§ 2.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

1.

Wzór certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2.

Certyfikat dla przedsiębiorców ma postać kartki papieru w formacie A4, zalaminowanej folią zabezpieczającą. Certyfikat dla przedsiębiorców jest opatrzony pieczęcią i podpisem kierownika jednostki certyfikującej przedsiębiorców.

§ 4.

Jednostkowa stawka opłaty za:

1)

rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej „ustawą”;

2)

wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 35% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;

3)

odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;

4)

dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców wynosi 5% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2)
Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu: 1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3); 2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12).

Załącznik nr 1   -   Wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców (wzór)

Załącznik nr 2   -   Certyfikat dla przedsiębiorców (wzór)