Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 15 grudnia 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej   (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855, 1240 i 1893.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015   (Dz. U. poz. 1330 oraz z 2015 r. poz. 156 i 1254) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015” w badaniu o symbolu 1.23.06(044) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy w pkt 8 Źródła danych w tabeli po lp. 20 dodaje się lp. 20a w brzmieniu:

20a
wojewódzkie urzędy pracy
załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 - umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe
raz w roku do 16. dnia roboczego w kwietniu 2016 r. z danymi za rok 2015
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
         

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855, 1240 i 1893.