Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 4 lutego 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1211 oraz z 2014 r. poz. 773) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym   (Dz. U. Nr 28, poz. 145 i Nr 140, poz. 821) § 2a otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 2a.

1.

Żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu, o którym mowa w art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z 2015 r. poz. 144).

2.

Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1, jest uzyskanie pozytywnych ocen służbowych z ćwiczeń wojskowych, odbytych przez żołnierza rezerwy w okresie, za który przyznawana jest nagroda.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.