Ustawaz dnia 29 grudnia 2015 r.o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7.

Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2017 r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2017 r.
 ”
 ;

2)

art. 48 otrzymuje brzmienie:
„ 

Art. 48.

Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r., z wyjątkiem:

1)

art. 24, który obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.;

2)

art. 12, art. 13, art. 15, art. 16 z zastrzeżeniem, że ostatni przetarg Prezes URE ogłasza w 2016 r., art. 18-21, art. 23 ust. 3-6, art. 26 i art. 27, które obowiązują do dnia 31 marca 2017 r.;

3)

art. 25, który obowiązuje do dnia 1 kwietnia 2017 r.
 ”
 .

Art. 2.

Do wykonania i rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, za okres do dnia 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 3.

Na potrzeby obliczenia ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które są obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, ustala się wskaźnik procentowy za rok 2016 w wysokości 1,5%.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.