Rozporządzenie Ministra Gospodarkiz dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii   (Dz. U. poz. 478) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.

Załącznik   -   Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji