Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 22 czerwca 2015 r.w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym   (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18 i 211.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy   (Dz. U. poz. 664) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 1 uchyla się pkt 1;

2)

w § 3 po wyrazach „z dniem 15 maja 2015 r.” skreśla się przecinek oraz wyrazy „z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18 i 211.