Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 12 czerwca 2015 r.w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach   (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, zwaną dalej „odznaką”.

2.

Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności:

1)

w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego;

2)

związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej;

3)

w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

§ 2.

1.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)

organów jednostek samorządu terytorialnego;

2)

organów związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

3)

organów statutowych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określonych w odrębnych przepisach;

4)

wojewody.

2.

Osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać kandydatury osób zasłużonych dla rozwoju samorządu terytorialnego podmiotom, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

1.

Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług, w tym osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.

2.

Wzór wniosku o nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1.

Odznakę stanowi metalowy okrągły medal o średnicy 35 mm, z obustronnie zaznaczoną krawędzią, srebrzony i oksydowany, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, w otoku z majuskułowym wypukłym napisem dolnym „ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”, widnieje na fakturowanym tle wypukły wizerunek orła białego trzymającego w szponach dwa klucze obrócone piórami do góry, skierowanymi na zewnątrz. Na stronie odwrotnej jest umieszczony trójwierszowy wypukły majuskułowy napis „LABOR OMNIA VINCIT” okolony wypukłym wieńcem z dwóch stylizowanych, niezwiązanych gałązek wawrzynu.

2.

Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego w kolorze wiśniowym, o szerokości 35 mm, z białym paskiem szerokości 11 mm przez środek, obramowanym po bokach prążkami w kolorze granatowym szerokości 2 mm.

3.

Miniaturka odznaki, o średnicy 15 mm, wykonana podobnie jak odznaka, przedstawia jej stronę licową, bez zawieszenia. Strona odwrotna gładka, ze sztyftem i zapięciem zaciskowym.

4.

Wzór odznaki wraz ze wstążką oraz wzór miniaturki są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

1.

Osoba wyróżniona odznaką otrzymuje nadaną jej odznakę, wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie, oraz miniaturkę.

2.

Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.

Odznakę wraz z dyplomem wręcza minister właściwy do spraw administracji publicznej lub osoba przez niego upoważniona.

§ 7.

Odznakę nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach, a miniaturkę - wpiętą w lewą klapę kołnierza na ubiorze z kołnierzem wykładanym albo na tej samej wysokości. W służbach mundurowych odznakę albo miniaturkę nosi się zgodnie z właściwymi przepisami mundurowymi.

§ 8.

1.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

2.

Odznaka może zostać nadana pośmiertnie.

§ 9.

Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 10.

W razie utraty odznaki, miniaturki lub dyplomu potwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odpowiednio odznaki, miniaturki lub dyplomu, za zwrotem, przez osobę wyróżnioną, kosztów ich wytworzenia.

§ 11.

Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Załącznik nr 1   -   Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za zasługi dla samorządu terytorialnego (wzór)

Załącznik nr 2   -   Wzór odznaki ze wstążką oraz wzór miniaturki

Załącznik nr 3   -   Dyplom (wzór)