Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 7 lipca 2016 r.w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania 1)Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

Spis treści

Treść rozporządzenia

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór zbiorczego sprawozdania, o którym mowa w art. 237c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 2.

Wzór zbiorczego sprawozdania, o którym mowa w art. 237c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281.

Załącznik   -   Zbiorcze sprawozdanie (wzór)