Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 24 sierpnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty 1)Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty   (Dz. U. poz. 447) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 
Tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1-3 i w § 3 ust. 1, powinny być sporządzone lub poświadczone przez:
 ”
 ;

2)

w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3.

Jeżeli rozmowa sprawdzająca obejmuje język obcy nowożytny, wyboru języka dokonuje wnioskodawca spośród następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego, a w przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający wykształcenie gimnazjalne lub uprawnienie do kontynuacji nauki albo o potwierdzenie wykształcenia gimnazjalnego lub uprawnienia do kontynuacji nauki - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).