Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 8 września 2016 r.w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 601 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych.

§ 2.

1.

System teleinformatyczny, w którym jest prowadzona lista radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych, zwany dalej „systemem”, w ramach minimalnej funkcjonalności umożliwia weryfikację danych wprowadzonych do systemu obsługującego podmioty, o których mowa w art. 601 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2.

Realizując minimalną funkcjonalność, o której mowa w ust. 1, system umożliwia automatyczne obsłużenie zapytania pochodzącego z systemu teleinformatycznego obsługującego podmioty, o których mowa w art. 601 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

§ 3.

System zapewnia odnotowanie każdej zmiany dotyczącej osoby, której dane są przechowywane w systemie.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.