Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 6 października 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym   (Dz. U. poz. 1692) w § 2 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„ 

9)

własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r.