Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 3 października 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski   (Dz. U. z 2016 r. poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 2:

a)

w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń i prac zespołu oraz wydawanie zarządzeń porządkowych, z uwzględnieniem konieczności ochrony zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski przed nieuprawnionym ujawnieniem;
 ”
 ,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:
„ 

3a.

Na posiedzeniach zespołu nie można:

1)

posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru, przechowywania, utrwalania i powielania informacji, z wyjątkiem urządzeń zapewnionych w ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu, w szczególności sprzętu komputerowego służącego do przygotowania zadań i opisów istotnych zagadnień, zawierającego system informacji prawnej oraz niebędącego urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji;

2)

sporządzać notatek, z wyjątkiem notatek sporządzanych przez autorów zadań, dotyczących wyłącznie zgłoszonych przez nich propozycji zadań.

3b.

Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego ma dostęp do treści zadań oraz opisów istotnych zagadnień przygotowywanych na egzamin radcowski również poza posiedzeniami. W przypadku konieczności dalszej pracy nad treścią danego zadania oraz opisu istotnych zagadnień, przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego może wyrazić zgodę na dostęp do ich treści członkom zespołu wyłącznie w zakresie zadań wraz z opisami istotnych zagadnień, których propozycje zgłosili. Każdorazowy dostęp do zadań oraz opisów istotnych zagadnień poza posiedzeniami zespołu odnotowuje się w protokole.

3c.

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności z uwagi na brak możliwości organizacyjnych, przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego może udzielić zgody na korzystanie przez członków zespołu z urządzeń, o których mowa w ust. 3a pkt 1, o czym zamieszcza się wzmiankę w protokole posiedzenia zespołu i zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.
 ”
 ;

2)

po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„ 

§ 2a.

Minister Sprawiedliwości zapewnia odpowiednie środki techniczne w celu przestrzegania przepisu § 2 ust. 3a pkt 1, w szczególności sprzęt komputerowy służący do przygotowania zadań, zawierający system informacji prawnej oraz niebędący urządzeniem służącym do przekazu i odbioru informacji.
 ”
 ;

3)

w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Propozycje, o których mowa w ust. 1, są zgłaszane przewodniczącemu zespołu lub zastępcy przewodniczącego w postaci elektronicznej lub papierowej.
 ”
 ;

4)

w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Wyznaczeni przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego członkowie zespołu zgłaszają przewodniczącemu zespołu lub zastępcy przewodniczącego, w terminie przez niego wskazanym, w postaci elektronicznej lub papierowej, propozycje zadań na egzamin radcowski wraz ze wskazaniem opisów istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.