Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 10 października 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036 i 1629 oraz z 2016 r. poz. 862 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego   (Dz. U. poz. 841) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Informacja z rejestru karnego państwa obcego niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej jest przekazywana jako załącznik do pisma sporządzonego w formacie XML, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.