Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystykiz dnia 21 listopada 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 1)Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 10g ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2016 r.
1)
Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik   -   Deklaracja składana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (wzór)