Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. 1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich   (Dz. U. z 2016 r. poz. 792) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2017 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1)

1 ha upraw rolnych wynoszą:

a)

14 000 zł - dla zbóż,

b)

10 300 zł - dla kukurydzy,

c)

10 550 zł - dla rzepaku i rzepiku,

d)

58 350 zł - dla chmielu,

e)

31 350 zł - dla tytoniu,

f)

192 000 zł - dla warzyw gruntowych,

g)

113 250 zł - dla drzew i krzewów owocowych,

h)

78 000 zł - dla truskawek,

i)

50 000 zł - dla ziemniaków,

j)

11 430 zł - dla buraków cukrowych,

k)

20 130 zł - dla roślin strączkowych;

2)

1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a)

17 100 zł - dla bydła,

b)

9100 zł - dla koni,

c)

870 zł - dla owiec,

d)

870 zł - dla kóz,

e)

1850 zł - dla świń,

f)

53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,

g)

65 zł - dla kaczek,

h)

250 zł - dla gęsi,

i)

126 zł - dla indyków,

j)

1330 zł - dla strusi.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).