Ustawaz dnia 21 października 2016 r.o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 1)Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, str. 405 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 87 i 100 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 2, str. 16 i 21).

Art. 1.

1)

w art. 31a w ust. 1:

a)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„ 

8)

przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;
 ”
 ,

b)

uchyla się pkt 9;

2)

w art. 31c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 
Za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:
 ”
 .

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
1)
Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, str. 405 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 87 i 100 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 2, str. 16 i 21).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 925, 1052, 1228 i 1948.