Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 1)Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

Rozporządzenie określa:

1)

wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zwanych dalej „pracownikami”, na poszczególnych stanowiskach;

2)

wysokość i warunki przyznawania pracownikom innych składników wynagrodzenia:

a)

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,

b)

dodatkowego wynagrodzenia,

c)

dodatków do wynagrodzenia,

d)

premii,

e)

równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”;

3)

składniki wynagrodzenia, które są wypłacane nauczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry;

4)

wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

5)

przypadki, w których nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego;

6)

okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy;

7)

sposób obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia określanych stawką miesięczną wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika;

8)

sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi akademickiemu w tym okresie.

2.

Warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury oraz świetlicach działających w uczelniach publicznych regulują przepisy o muzeach oraz przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2.

Ustala się tabele:

1)

miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)

podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi oraz wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)

stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania:

a)

pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b)

pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c)

personelu lotniczego zatrudnionego w ośrodkach kształcenia lotniczego, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5)

miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia;

6)

miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, a także dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7)

miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 3.

W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska na podstawie uchwały senatu oraz decyzji kierownika jednostki organizacyjnej określonej w statucie, które według planu zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.

§ 4.

Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu:

1)

zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,

2)

przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem dla poratowania zdrowia, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim,

3)

ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego
- zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą rocznego pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska w sposób określony w § 3, za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym w uczelni są prowadzone zajęcia dydaktyczne.

§ 5.

Za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według następujących stawek:

Lp.
Stanowisko
Stawka za godzinę obliczeniową, odpowiadającą 45 minutom
1
Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki
1,8% - 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
2
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki
1,8% - 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
3
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, starszy wykładowca
1,8% - 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
4
Asystent, wykładowca, lektor, instruktor
1,8% - 3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
     

§ 6.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku, w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku akademickiego, o ile rektor nie zarządzi rozliczania w krótszych okresach.

§ 7.

1.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na podstawie najwyższej ze stawek obowiązujących w okresie, którego dotyczy rozliczenie, o którym mowa w § 6.

2.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nie podlega przeliczeniu w przypadku zmiany stawek określonych zgodnie z § 5, dokonanej po rozliczeniu, o którym mowa w § 6.

§ 8.

Dodatkowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielowi akademickiemu za:

1)

udział w pracach komisji rekrutacyjnej;

2)

kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi i sprawowanie opieki nad tymi praktykami;

3)

sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim, opracowanie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu profesora; wynagrodzenie to jest wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki   (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311);

4)

opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora, profesora sztuki, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;

5)

udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni na kierunku studiów weterynaria.

§ 9.

Nauczycielowi akademickiemu za udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od liczby kandydatów na studia i funkcji pełnionej w komisji, nieprzekraczającej 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10.

Nauczycielowi akademickiemu za kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowanie opieki nad tymi praktykami przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 11.

Nauczycielowi akademickiemu za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora, tytułu profesora sztuki, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 50% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 12.

1.

Nauczycielowi akademickiemu wykonującemu pracę w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku studiów weterynaria za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania danego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy - 200% tej stawki.

2.

Za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej wykonywanej przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzącą kształcenie na kierunku studiów weterynaria nauczyciel akademicki wykonujący pracę w tej jednostce może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nieprzekraczającej 50% wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz i leków oraz koszty transportu, liczonej według bieżących cen. Wynagrodzenie to przysługuje niezależnie od innych składników wynagrodzenia.

3.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, i wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, oraz zasady podziału tej kwoty ustala rektor.

§ 13.

Pracownikowi posiadającemu licencję pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota zawodowego I lub II klasy albo licencję mechanika pokładowego oraz członkowi personelu lotniczego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każde 1000 godzin lotu w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

§ 14.

1.

Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w tabeli A w lp. 5 oraz 10-16 załącznika nr 3 do rozporządzenia nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym zespołem.

2.

Wysokość dodatku funkcyjnego jest uzależniona od liczby pracowników i studentów kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej oraz od stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją.

3.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przysługuje dodatek funkcyjny za czas wykonywania czynności w ramach nadzoru inwestorskiego.

4.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych, o których mowa w tabeli B załącznika nr 3 do rozporządzenia, którzy dodatkowo organizują pracę brygady składającej się co najmniej z 5 osób, łącznie z brygadzistą, i kierują pracą tej brygady przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nieprzekraczającej 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 15.

1.

Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa w § 14 ust. 1, albo wykonywania czynności, o których mowa w § 14 ust. 3 lub 4, do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie zatrudnienia lub wykonywania czynności.

2.

Pracownik zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.

3.

Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków.

§ 16.

1.

Pracownikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje dodatek za staż pracy.

2.

Jeżeli nabycie prawa do dodatku za staż pracy lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło:

1)

pierwszego dnia miesiąca - dodatek przysługuje za ten miesiąc;

2)

w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca - dodatek przysługuje, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

§ 17.

1.

Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy uwzględnia się:

1)

zakończone okresy zatrudnienia;

2)

inne okresy uwzględniane na podstawie przepisów odrębnych jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze;

3)

okres asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych;

4)

okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

2.

Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się na podstawie świadectwa pracy, a okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 - na podstawie innego dokumentu potwierdzającego ich odbycie, z tym że w przypadku pozostawania przez pracownika jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się po przedłożeniu przez pracownika oświadczenia o ich nieuwzględnieniu u innego pracodawcy.

3.

Dodatek za staż pracy przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia lub otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 18.

1.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

2.

Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u innego pracodawcy, u którego pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony, oraz innych okresów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2-4, uwzględnionych u innego pracodawcy.

§ 19.

1.

Z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania pracownikowi mogą zostać przyznane dodatki specjalne.

2.

Dodatki specjalne przyznaje się na czas określony, a w przypadku stałego zwiększenia obowiązków służbowych lub stałego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania - na czas nieokreślony.

3.

Dodatki specjalne wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przy czym łączna ich kwota nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4.

Kwota przyznanych dodatków specjalnych może być dodatkowo podwyższona w przypadkach, o których mowa w art. 130 ust. 4 lub art. 131 ust. 2 ustawy, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

5.

Łączna kwota przyznanych dodatków specjalnych w części przekraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika może być finansowana wyłącznie ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy.

§ 20.

1.

Pracownikowi wykonującemu pracę w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, która otrzymała dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 1a ustawy, może zostać przyznany dodatek do wynagrodzenia.

2.

Dodatek do wynagrodzenia przyznaje się na czas określony i wypłaca w ramach środków, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 1a ustawy, przy czym jego wysokość nie może przekroczyć 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 21.

1.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

2.

Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, dla którego praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu.

§ 22.

1.

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może zostać przyznana premia w wysokości uzależnionej od stopnia i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez tego pracownika.

2.

Premia jest przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, ustalonym przez rektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

3.

Premię wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przy czym jej kwota nie może przekroczyć 80% sumy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 23.

1.

Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu na stanowisku: kierownika szkolenia lotniczego, starszego instruktora pilota, instruktora pilota, pilota albo mechanika pokładowego przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w przepisach dotyczących równoważnika pieniężnego w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką.

2.

Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu na stanowisku kierownika (dyrektora) albo zastępcy kierownika (dyrektora) ośrodka kształcenia lotniczego, wykonującemu loty w charakterze członka załogi lotniczej lub pokładowej, równoważnik pieniężny przysługuje w okresie posiadania ważnej licencji pilota zawodowego lub licencji wyższej kategorii.

3.

Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy równoważnik pieniężny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

4.

Równoważnik pieniężny wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5.

Za czas niewykonywania pracy z powodu choroby, urlopu, zawieszenia w lotach z przyczyn zdrowotnych na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika, a także w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy członkom personelu lotniczego i pokładowego, o których mowa w ust. 1 i 2, równoważnik pieniężny przysługuje nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

6.

Za czas niezdolności do pracy związanej z nieumyślnie spowodowanym wypadkiem przy pracy członkom personelu lotniczego i pokładowego, o których mowa w ust. 1 i 2, równoważnik pieniężny przysługuje nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

7.

W okresie niewykonywania lotów z przyczyn innych niż wymienione w ust. 5 i 6 równoważnik pieniężny nie przysługuje.

§ 24.

Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia określanych stawką miesięczną, wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika, ustala się, dzieląc tę stawkę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a w przypadku nauczycieli akademickich - przez liczbę 156.

§ 25.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

§ 26.

1.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych składników wynagrodzenia pracownika ustala rektor.

2.

Wynagrodzenie finansowane ze środków, o których mowa w art. 151 ust. 7 i 8 ustawy, może przyznać rektorowi, na wniosek senatu uczelni, minister, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy, a pozostałym pracownikom - rektor.

§ 27.

1.

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia - z dołu.

2.

Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc.

3.

Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

§ 28.

Do obliczenia wysokości przysługującego nauczycielowi akademickiemu wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017 oraz przyznania tego wynagrodzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 29.

Do dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w § 20, przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 30.

Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowiskach kanclerza albo kwestora, nieposiadające kwalifikacji określonych w niniejszym rozporządzeniu, pozostają zatrudnione na tych stanowiskach, o ile uzyskają one wymagane kwalifikacje w okresie nie dłuższym niż cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
1)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1571 oraz z 2015 r. poz. 1452), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735).

Załącznik nr 1   -   Tabela A - miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych

Załącznik nr 2   -   Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Załącznik nr 3   -   Tabela A podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi

Załącznik nr 4   -   Tabela stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej

Załącznik nr 5   -   Tabela stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej

Załącznik nr 6   -   Tabela stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania personelu lotniczego zatrudnionego w ośrodkach kształcenia lotniczego

Załącznik nr 7   -   Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze

Załącznik nr 8   -   Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze

Załącznik nr 9   -   Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze