Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 9 grudnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze   (Dz. U. poz. 177 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości   (Dz. U. poz. 270) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 3 w pkt 1:

a)

lit. c otrzymuje brzmienie:
„ 

c)

Prokuraturę Okręgową w Olsztynie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztyn-Południe w Olsztynie, Olsztyn-Północ w Olsztynie, Piszu i Szczytnie,
 ”
 ,

b)

lit. e otrzymuje brzmienie:
„ 

e)

Prokuraturę Okręgową w Suwałkach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach;
 ”
 ;

2)

w § 4:

a)

w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„ 

a)

Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Południe w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do miejsca przecięcia rzeki przez tory kolejowe biegnące od dworca Częstochowa-Raków w kierunku dworca Częstochowa Centralna wzdłuż toru nr 57, dalej wzdłuż tego toru w stronę północną do wiaduktu kolejowego nad trasą DK-1 - Aleją Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską (łącznie z terenem torów kolejowych oraz budynkiem dworca kolejowego Częstochowa Centralna), dalej środkiem Alei Wojska Polskiego w stronę południową aż do wysokości kanału odwadniającego, północno-wschodnim brzegiem kanału do rzeki Warta, północnym brzegiem rzeki Warta aż do ul. Mącznej, wzdłuż północnej granicy pasa zabudowy ul. Mącznej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta,

b)

Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Północ w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do miejsca przecięcia rzeki przez tory kolejowe biegnące od dworca Częstochowa-Raków w kierunku dworca Częstochowa Centralna wzdłuż toru nr 57, dalej wzdłuż tego toru w stronę północną do wiaduktu kolejowego nad trasą DK-1 - Aleją Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską (z wyłączeniem terenu torów kolejowych oraz budynku dworca kolejowego Częstochowa Centralna), dalej środkiem Alei Wojska
Polskiego w stronę południową aż do wysokości kanału odwadniającego, północno-wschodnim brzegiem kanału do rzeki Warta, północnym brzegiem rzeki Warta aż do ul. Mącznej, wzdłuż północnej granicy pasa zabudowy ul. Mącznej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,
 ”
 ,

b)

w pkt 21:
  •   -  
    uchyla się lit. c,
  •   -  
    uchyla się lit. i,

c)

w pkt 30 lit. e i f otrzymują brzmienie:
„ 

e)

Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (wraz z jezdnią) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (bez jezdni) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (wraz z jezdnią) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku południowym wschodnią, a dalej południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok,

f)

Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, a także dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (bez jezdni) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (wraz z jezdnią) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (bez jezdni) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku północnym wschodnią, a dalej północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok,
 ”
 ,

d)

pkt 34 otrzymuje brzmienie:
„ 

34)

w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Suwałkach:

a)

Prokuraturę Rejonową w Augustowie dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,

b)

Prokuraturę Rejonową w Ełku dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy,

c)

Prokuraturę Rejonową w Olecku dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki,

d)

Prokuraturę Rejonową w Sejnach dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,

e)

Prokuraturę Rejonową w Suwałkach dla miasta Suwałki oraz gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny;
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.