Rozporządzenie Ministra Cyfryzacjiz dnia 13 grudnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców 1)Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

Treść rozporządzenia

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców   (Dz. U. poz. 1147) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
1)
Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352, 1250, 1948 i 2001.