Ustawaz dnia 15 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich   (Dz. U. z 2016 r. poz. 792) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3:

a)

uchyla się ust. 1a,

b)

w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„ 

10)

suszę - oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;
 ”
 ,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 

5.

Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa, w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.
 ”
 ;

2)

art. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 

Art. 5.

1.

Dopłaty są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2.

Dopłaty wynoszą, w przypadku ubezpieczenia upraw albo zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2:

1)

do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w tym przepisie, nie przekraczają 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku:

a)

upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V - nie przekraczają 12% sumy ubezpieczenia tych upraw,

b)

upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI - nie przekraczają 15% sumy ubezpieczenia tych upraw;

2)

do 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w tym przepisie, nie przekraczają 0,5% sumy ubezpieczenia.

3.

Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

4.

W przypadku ubezpieczenia upraw albo zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2, zakłady ubezpieczeń mogą określić stawki taryfowe ubezpieczenia wyższe niż określone w ust. 2.

5.

Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia przekroczą:

1)

odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w tym przepisie, dopłaty przysługują w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1;

2)

0,5% sumy ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, od ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, o których mowa w tym przepisie, dopłaty nie przysługują.

6.

Producent rolny może zawrzeć umowę ubezpieczenia obejmującą jeden rodzaj ryzyka albo kilka wybranych rodzajów ryzyka z tych, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2.

7.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6, dopłaty przysługują w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, lub zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych ubezpieczenia określonych w ust. 2. Dopłaty nie przysługują, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka przekroczą stawki taryfowe ubezpieczenia określone w ust. 2.

8.

W przypadku gdy uprawa rolna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, jest prowadzona na działce ewidencyjnej, na której występują użytki rolne różnych klas, przy ustalaniu stawek taryfowych ubezpieczenia zakłady ubezpieczeń uwzględniają klasę tych użytków rolnych, których powierzchnia jest największa, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez producenta rolnego w tym zakresie.

9.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych, a także uwzględniając możliwości budżetu państwa.

10.

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny, mając na względzie powierzchnię upraw i liczbę zwierząt przewidzianą do objęcia ubezpieczeniem przez zakłady ubezpieczeń w następnym roku, a także założenia do ustawy budżetowej.
 ”
 ;

3)

w art. 10c ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„ 

8.

W przypadku niezawarcia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa umów, o których mowa w art. 9, a także gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia takiej umowy, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych ubezpieczenia wyższych niż określone w art. 5 ust. 2 co najmniej w dwóch zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się.
 ”
 .

Art. 2.

W 2017 r. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 5 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, dopłaty przysługują w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek taryfowych ubezpieczenia określonych w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W przypadku przekroczenia stawek taryfowych ubezpieczenia określonych w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, procentową wysokość dopłat zmniejsza się do wysokości stanowiącej iloraz liczby 65 pomnożonej przez odpowiednio 9, 12 lub 15 i podzielonej przez sumę ustalonych przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych ryzyk objętych ubezpieczeniem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3.

Do umów ubezpieczenia zawartych w 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2e i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc.

Art. 5.

1.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy nie przekroczy kwoty:

1)

w 2017 r. - 725 886 tys. zł;

2)

w 2018 r. - 957 425 tys. zł;

3)

w 2019 r. - 1 188 965 tys. zł;

4)

w 2020 r. - 1 420 504 tys. zł;

5)

w 2021 r. - 1 420 504 tys. zł;

6)

w 2022 r. - 1 420 504 tys. zł;

7)

w 2023 r. - 1 420 504 tys. zł;

8)

w 2024 r. - 1 420 504 tys. zł;

9)

w 2025 r. - 1 420 504 tys. zł;

10)

w 2026 r. - 1 420 504 tys. zł.

2.

Minister właściwy do spraw rolnictwa monitoruje przekroczenie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący.

3.

Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, polega na proporcjonalnym zmniejszeniu w umowach w sprawie dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wysokości limitu dopłat zgłoszonego przez zakłady ubezpieczeń, z uwzględnieniem wskaźnika wynikającego z ilorazu limitu wydatków ustalonych na dany rok i łącznego limitu dopłat zgłoszonego na ten rok przez zakłady ubezpieczeń.

4.

Wysokość limitu dopłat dla zakładu ubezpieczeń na dany rok budżetowy po zastosowaniu mechanizmu korygującego oblicza się jako iloczyn zgłoszonego przez dany zakład ubezpieczeń limitu dopłat i wskaźnika, o którym mowa w ust. 3.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.