Porozumienie Wykonawczepodpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi

Spis treści

Treść porozumienia

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
Dnia 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, w następującym brzmieniu:
POROZUMIENIE WYKONAWCZE
MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM STANÓW
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
DO UMOWY MIĘDZY
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
DOTYCZĄCEJ ROZMIESZCZENIA NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEMU OBRONY PRZED RAKIETAMI
BALISTYCZNYMI
W SPRAWIE UŻYTKOWANIA TERENÓW ORAZ PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ WOKÓŁ BAZY SYSTEMU OBRONY PRZED RAKIETAMI
BALISTYCZNYMI
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej („Rzeczpospolita Polska”) i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”) („Strony”), działając na podstawie i w celu wypełnienia artykułu V Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r. oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, podpisanego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r., który zmienił jej tytuł na Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi („Umowa”),
Niniejszym postanowiły, co następuje:

   Artykuł I   

CEL

1.

Niniejsze Porozumienie wykonuje artykuł V ustępy 5 i 7 Umowy poprzez określenie ograniczeń w użytkowaniu terenów oraz przestrzeni powietrznej otaczających Bazę („Ograniczenia”), w celu zapewnienia wykorzystania tych terenów i przestrzeni powietrznej zgodnie z wymogami funkcjonowania Bazy. Ograniczenia są wyszczególnione w artykułach IV, VI i VII i obejmują „uzgodnione obostrzenia” zdefiniowane w artykule V ustęp 8 litera b.

2.

Stany Zjednoczone potwierdzają, że dostarczyły odnośne informacje, znane w chwili podpisywania niniejszego Porozumienia, w celu umożliwienia Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienia, że użytkowanie terenów oraz przestrzeni powietrznej otaczających Bazę jest zgodne z wymogami funkcjonowania Bazy.

3.

Ograniczenia wynikające z niniejszego Porozumienia lub wprowadzone na podstawie niniejszego Porozumieniem służą zapewnieniu bezpieczeństwa Stron.

   Artykuł II   

DEFINICJE

Wyrażenia niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Porozumieniu, mają takie samo znaczenie jak w Umowie. Dla celów niniejszego Porozumienia poniższe wyrażenia są definiowane następująco:

1.

„Punkt Centralny” oznacza punkt odniesienia zlokalizowany w obrębie Bazy w punkcie o współrzędnych 54ş28'46,354”N oraz 17ş06'38,046”E, w układzie odniesienia WGS-84, wysokość 64 metry n.p.m.

2.

„Punkt Odniesienia Radaru” oznacza lokalizację radaru działającego w punkcie o współrzędnych 54ş28'48,158”N oraz 17ş06'04,719”E, w układzie odniesienia WGS-84, wysokość 65 metrów n.p.m.

3.

„Funkcjonowanie Bazy” oznacza funkcjonowanie radaru, wystrzeliwanie rakiet przechwytujących, łączność, bezpieczeństwo, eksploatację, logistykę oraz wszelkie inne działania niezbędne dla wsparcia funkcjonowania Bazy.

4.

„Konstrukcja” oznacza każdy stały lub tymczasowy obiekt budowlany, w tym budowlę, wieżę lub inny obiekt związany z gruntem. Konstrukcja obejmuje wszystkie zainstalowane na niej urządzenia, takie jak znaki i anteny. Wysokość konstrukcji będzie mierzona od szczytu danej konstrukcji (z uwzględnieniem wszystkich zainstalowanych na niej urządzeń) do poziomu powierzchni gruntu.

5.

„Duża Konstrukcja” oznacza konstrukcję, której objętość powyżej poziomu powierzchni gruntu przekracza 6000 metrów sześciennych.

6.

„Nadajniki elektromagnetyczne” oznaczają urządzenia emitujące sygnały elektromagnetyczne różnej częstotliwości i mocy. Termin nadajniki elektromagnetyczne nie obejmuje powszechnie używanych urządzeń domowych, takich jak kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i piloty bezprzewodowe.

7.

„Organ wykonawczy” oznacza Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

   Artykuł III   

GRANICE I DOSTĘP DO BAZY

1.

Baza oraz Obiekt/Instalacja zostały ogólnie przedstawione na mapie będącej załącznikiem do Umowy. Granice Bazy oraz Obiektu/Instalacji są szczegółowo wskazane przez punkty pomiarowe określone w załączniku A.

2.

Dostęp do Bazy jest kontrolowany, a obszar wewnątrz Bazy nie jest powszechnie dostępny.

   Artykuł IV   

OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH NA TERENACH OTACZAJĄCYCH BAZĘ

1.

Ograniczenia wysokości konstrukcji są mierzone od Punktu Odniesienia Radaru, przyjmując powierzchnię ziemi jako płaszczyznę poziomą.

2.

Poza granicami Bazy, w odległości 1600 metrów od Punktu Odniesienia Radaru, żadna konstrukcja nie może przekraczać wysokości określonej przez powierzchnię boczną stożka ściętego, której początek jest położony w odległości 735 metrów od Punktu Odniesienia Radaru oraz 10 metrów ponad poziom gruntu w tym punkcie i która kieruje się ku górze pod kątem 2,64ş do płaszczyzny horyzontu. Graficzną prezentację zawarto w załączniku B, pozycja nr 1.

3.

Poza granicami Bazy, w odległości pomiędzy 1600 metrów i 35 000 metrów od Punktu Odniesienia Radaru, żadna konstrukcja nie może przekraczać wysokości określonej przez powierzchnię boczną stożka, która kieruje się ku górze pod kątem 1,5ş do płaszczyzny horyzontu. Wierzchołek stożka leży na wysokości 15,24 metra nad poziomem gruntu w Punkcie Odniesienia Radaru. Graficzną prezentację zawarto w załączniku B, pozycja nr 2.

4.

W odległości 4000 metrów od Punktu Odniesienia Radaru zabronione jest budowanie turbin wiatrowych.

5.

Strony uzgadniają, że konstrukcje i turbiny wiatrowe, istniejące lub planowane do budowy w chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia, mogą pozostać w stanie niezmienionym lub mogą zostać zbudowane zgodnie z planami. Graficzną prezentację oraz listę istniejących lub planowanych do budowy turbin wiatrowych zawarto w załączniku C.

   Artykuł V   

POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ZMIANY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.

Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej uwzględnią Ograniczenia wynikające z niniejszego Porozumienia we wszystkich wydawanych przez siebie dokumentach i decyzjach dotyczących kształtowania polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania terenu i zabudowy, w tym w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w pozwoleniach na budowę.

2.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz pozwolenia na budowę, wydane po wejściu w życie niniejszego Porozumienia, nieuwzględniające Ograniczeń wynikających z niniejszego Porozumienia, są nieważne.

3.

W zakresie czynności wykonywanych na podstawie niniejszego Porozumienia, Dowódca Polski jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej przekazują Dowódcy Polskiemu wszystkie wnioski i projekty dotyczące którychkolwiek konstrukcji wymienionych w literze a lub b poniżej:

a)

Dużych Konstrukcji na terenach otaczających Bazę w promieniu 4000 m od Punktu Odniesienia Radaru;

b)

turbin wiatrowych lub farm wiatrowych na terenach otaczających Bazę w promieniu od 4000 m do 35000 m od Punktu Odniesienia Radaru.

4.

Właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie zawieszają nowe lub wszczęte postępowania w sprawie wniosków i projektów, o których mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu („wnioski i projekty”), do czasu zakończenia postępowania określonego w ustępach 5-8 niniejszego artykułu. Zakończenie takiego postępowania nastąpi w ciągu 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez Dowódcę Amerykańskiego wniosków i projektów.

5.

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosków i projektów Dowódca Polski przekazuje je Dowódcy Amerykańskiemu i właściwym polskim organom wojskowym.

6.

Dowódca Amerykański przekazuje Dowódcy Polskiemu możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosków i projektów, pisemną opinię wraz z uzasadnieniem dotyczącym zgodności albo niezgodności przedstawionych wniosków i projektów z wymogami funkcjonowania systemu obrony przed rakietami balistycznymi.

7.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Dowódcę Amerykańskiego opinia wskazuje na zgodność wniosków i projektów z wymogami funkcjonowania systemu obrony przed rakietami balistycznymi, Dowódca Polski uzgadnia te projekty i wnioski. W przypadku nieprzekazania opinii przez Dowódcę Amerykańskiego w terminie 60 dni kalendarzowych, Dowódca Polski również uzgadnia wnioski i projekty.

8.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Dowódcę Amerykańskiego opinia wskazuje na niezgodność wniosków i projektów z wymogami funkcjonowania systemu obrony przed rakietami balistycznymi, zastosowanie ma następująca procedura:

a)

Dążąc do zmniejszenia wpływu Ograniczeń, uwzględniając przy tym prawa i obowiązki podmiotów występujących z wnioskiem lub projektem, organy wykonawcze lub ich wyznaczeni przedstawiciele przystępują do konsultacji, mających na celu znalezienie rozwiązań, które pozwolą na uzgodnienie takich wniosków i projektów poprzez zastosowanie uzasadnionych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych dotyczących wymogów funkcjonowania systemu obrony przed rakietami balistycznymi („uzgodnione środki”). W przypadku, gdy jest to uzasadnione, organy wykonawcze lub ich wyznaczeni przedstawiciele zatwierdzają w terminie 30 dni kalendarzowych zastosowanie uzgodnionych środków, informując o tym Dowódcę Polskiego, który następnie uzgadnia wnioski i projekty, zgodnie z uzgodnionymi środkami.

b)

Jeżeli którykolwiek organ wykonawczy lub jego wyznaczeni przedstawiciele uznają za nierealne zastosowanie uzgodnionych środków, wówczas organy wykonawcze lub ich wyznaczeni przedstawiciele przystępują do konsultacji, mających na celu znalezienie rozwiązań, które pozwolą na uzgodnienie wniosków i projektów poprzez nałożenie obostrzeń w zakresie kubatury, powierzchni, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji, lokalizacji lub sposobu użytkowania konstrukcji, tak aby stały się one zgodne z wymogami funkcjonowania Systemu obrony przed rakietami balistycznymi („uzgodnione obostrzenia”). Organy wykonawcze lub ich wyznaczeni przedstawiciele zatwierdzają w terminie 30 dni kalendarzowych uzgodnione obostrzenia oraz informują o nich Dowódcę Polskiego, który następnie uzgadnia wnioski i projekty, zgodnie z uzgodnionymi obostrzeniami.

c)

W celu osiągnięcia kompromisu dotyczącego uzgodnionych środków lub uzgodnionych obostrzeń organy wykonawcze lub ich wyznaczeni przedstawiciele mogą rozważyć zaangażowanie właściwego podkomitetu Wspólnej Komisji.

d)

W przypadku, gdy organy wykonawcze lub ich wyznaczeni przedstawiciele nie są wstanie dojść do kompromisu co do uzgodnionych środków lub uzgodnionych obostrzeń, sprawa zostaje skierowana do dalszego rozpatrzenia do Współprzewodniczących Wspólnej Komisji.

e)

Organy wykonawcze lub ich wyznaczeni przedstawiciele rozstrzygną, czy charakter uzgodnionych środków lub uzgodnionych obostrzeń wymaga zmiany niniejszego Porozumienia.

9.

Korespondencja między właściwymi organami prowadzona jest przez każdą ze Stron we własnym języku. Konsultacje dotyczące uzgodnionych środków lub uzgodnionych obostrzeń, realizowane na podstawie ustępu 8. są prowadzone w językach polskim i angielskim.

10.

Jeżeli wymaga tego interes bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej, akceptując wnioski i projekty, mogą odstąpić od sporządzenia uzasadnienia decyzji dotyczących wniosków i projektów.

   Artykuł VI   

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU NADAJNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ INICJOWANYCH ELEKTRYCZNIE

1.

Nadajniki elektromagnetyczne, położone na zewnątrz granicy Obiektu/Instalacji, nie mogą generować pola elektromagnetycznego przekraczającego natężenie 3 V/m wartości skutecznej dla wszystkich częstotliwości od 9 kHz do 300 GHz, mierzonych 2 metry nad poziomem gruntu w Punkcie Centralnym.

2.

Urządzenia telekomunikacyjne sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych używane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniają standardy ochrony środowiska i bezpieczeństwa określone prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia niespełniające tych wymagań podlegają procedurze zgodnie z artykułem 26 Polsko-Amerykańskiej Umowy Uzupełniającej SOFA. Pomiary środowiska, dotyczące zagrożeń dla personelu związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym (ang. Hazards of Electromagnetic Radiation to Personnel - HERP), mające na celu określenie zgodności z normami HERP poza granicą Bazy, oparte są na okresie powtarzania paczki impulsów (graficzne przedstawienie zawarto w załączniku D).

3.

Sprzęt zawierający urządzenia inicjowane elektrycznie („UIE”), włączając w to UIE wywołujące zapłon materiałów wybuchowych, napędowych lub pirotechnicznych, jest zabroniony wewnątrz granic Bazy, z wyjątkiem UIE, które są niezbędne Stanom Zjednoczonym do funkcjonowania Bazy.

   Artykuł VII   

OGRANICZENIA W LOTACH STATKÓW POWIETRZNYCH W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NAD BAZA

1.

Zgodnie z artykułem V ustęp 5 Umowy strefa o ograniczonym ruchu lotniczym typu R Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego zostanie ustanowiona nad Bazą od dnia 1 października 2017 r. Strefa o ograniczonym ruchu lotniczym zostanie ustanowiona
i będzie funkcjonowała zgodnie z prawami i obowiązkami Stron wynikającymi z prawa międzynarodowego. Strefa o ograniczonym ruchu lotniczym obejmować będzie następujące obszary, mierzone od Punktu Centralnego:

a)

od poziomu terenu do poziomu lotu 165 włącznie - cylinder o promieniu 3 000 m od Punktu Centralnego (6 000 m średnicy);

b)

powyżej poziomu lotu 165 do poziomu lotu 410 włącznie - cylinder o promieniu 9 000 m od Punktu Centralnego (18 000 m średnicy);

c)

powyżej poziomu lotu 410 do poziomu lotu 660 włącznie - cylinder o promieniu 17 000 m od Punktu Centralnego (34 000 m średnicy).

2.

Graficzne przedstawienie strefy o ograniczonym ruchu lotniczym zawarto w załączniku E.

3.

Za zgodą Dowódcy Amerykańskiego i Dowódcy Polskiego lub ich wyznaczonych przedstawicieli państwowe statki powietrzne oraz statki powietrzne do ewakuacji medycznej mogą wykonywać loty w strefie o ograniczonym ruchu lotniczym.

4.

Niezależnie od wyżej wymienionych wyjątków dotyczących strefy o ograniczonym ruchu lotniczym, ruch statków powietrznych przewożących UIE jest zabroniony od poziomu terenu do poziomu lotu 165 - cylinder o promieniu 3 000 m od Punktu Centralnego (6 000 m średnicy).

   Artykuł VIII   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wspólna Komisja nadzoruje wykonywanie niniejszego Porozumienia. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia są rozstrzygane zgodnie z artykułem XV Umowy.

2.

Niniejsze Porozumienie wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część, może zostać zmienione w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia Stron. Zmiany sporządza się w formie pisemnej i wchodzą one w życie na warunkach określonych w niniejszym artykule. W przypadkach wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany przez którąkolwiek ze Stron, Strony niezwłocznie przystąpią do konsultacji dotyczących wnioskowanej zmiany.

3.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron w dniu otrzymania późniejszej z pisemnych not, w których Strony informują się nawzajem o spełnieniu wszystkich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

4.

Niniejsze Porozumienie pozostaje w mocy tak długo, jak długo pozostaje w mocy Umowa, lecz może być wypowiedziane w dowolnym czasie na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie z dwuletnim wyprzedzeniem.
Na dowód czego, niżej podpisani, należycie umocowani przez swoje Rządy, złożyli podpisy pod niniejszym Porozumieniem.
Sporządzono w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.
W IMIENIU RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W IMIENIU RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
  •   -  
    zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
  •   -  
    jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,
  •   -  
    będzie niezmiennie zachowywane.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 28 grudnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK A   -   Granice bazy i obiektu/instalacji

ZAŁĄCZNIK B   -   Graficzna prezentacja ograniczeń wysokości zabudowy

ZAŁĄCZNIK C   -   Istniejące i planowane turbiny wiatrowe w promieniu od 4 do 35 km od Punktu Odniesienia Radaru

ZAŁĄCZNIK D   -   Paczka impulsów

ZAŁĄCZNIK E   -   Graficzne przedstawienie strefy zakazu lotów

Dodatek   -   Tekst porozumienia w języku angielskim