Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 9 marca 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   (Dz. U. poz. 349 i 1888) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   (Dz. U. poz. 370 i 983) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 

4)

prowadzi rejestr działalności ekologicznej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym, zawierający wykaz:

a)

działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin ze wskazaniem nazwy i dawki zastosowanego nawozu i środka ochrony roślin oraz przyczyny zastosowania środka ochrony roślin oraz wykonania koszenia,

b)

wypasów zwierząt - w przypadku prowadzenia wypasu
- wraz z terminem ich przeprowadzenia;
 ”
 ;

2)

w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 

5.

W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 na gruntach ornych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, rolnik może zastąpić ten pakiet pakietem wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 6 lub 12, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi.
 ”
 ;

3)

w § 9:

a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„ 

2a.

Jeżeli rośliny bobowate grubonasienne lub gorczyca biała uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2.

2b.

W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których występują następujące uprawy: esparceta siewna na materiał siewny, facelia błękitna na materiał siewny, komonica zwyczajna na materiał siewny, koniczyna biała na materiał siewny, koniczyna czerwona na materiał siewny, koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny, koniczyna perska na materiał siewny, lucerna mieszańcowa na materiał siewny, lucerna siewna na materiał siewny, łubin biały na materiał siewny, łubin wąskolistny na materiał siewny, łubin żółty na materiał siewny, trawy w siewie czystym na materiał siewny, rzodkiew oleista na materiał siewny i wyka kosmata na materiał siewny, jest przyznawana, jeżeli materiał siewny pochodzący z tych upraw został poddany ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie.

2c.

W przypadku uprawy dwuletniej i wieloletniej, przepisu ust. 2b nie stosuje się do przyznawania płatności ekologicznej w pierwszym roku prowadzenia tej uprawy.
 ”
 ,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„ 

4a.

Jeżeli zwierzę, o którym mowa w ust. 3 lub 4, w danym roku zostało uwzględnione przy przyznawaniu pomocy finansowej do działek rolnych z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w ust. 3 lub 4, zwierzę to nie może zostać uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12.
 ”
 ,

c)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7.

Zwierząt, o których mowa w ust. 5 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 lub 12 lub pomocy finansowej do działek rolnych z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w ust. 3 lub 4.
 ”
 ,

d)

ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„ 

14.

Jeżeli rośliny bobowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3.
 ”
 ,

e)

dodaje się ust. 14a-14c w brzmieniu:
„ 

14a.

W przypadku uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11, płatność ekologiczna do gruntów, na których są one uprawiane, może zostać przyznana bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w pierwszym roku ich uprawy, a w drugim roku ich uprawy, jeżeli zostaną wykorzystane jako nawóz zielony.

14b.

W okresie realizacji zobowiązania ekologicznego płatność ekologiczna do danego gruntu na warunkach określonych w ust. 2a i 14 może być przyznana tylko w jednym roku, a na warunkach określonych w ust. 14a - tylko w dwóch latach.

14c.

Jeżeli do danego gruntu w poprzednich latach realizacji zobowiązania ekologicznego płatność ekologiczna została przyznana na warunkach określonych w ust.:

1)

2a, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 14 albo 14a;

2)

14, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 2a albo 14a;

3)

14a, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 2a albo 14.
 ”
 ;

4)

w § 11 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„ 

a)

pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11, jeżeli w trakcie realizacji tych pakietów grunty orne, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, stały się trwałymi użytkami zielonymi,
 ”
 ;

5)

po § 12 dodaje się § 12a i § 12b w brzmieniu:
„ 

§ 12a.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2a, płatność ekologiczna w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 do gruntów, o których mowa w § 9 ust. 2a, jest przyznawana w danym roku według stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11.

§ 12b.

W przypadku równoczesnej uprawy na tym samym gruncie drzew lub krzewów różnych gatunków, które mogą być uprawiane w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c lub pkt 10 lit. a i c, płatność ekologiczna do takiego gruntu jest przyznawana w danym roku według stawek płatności określonych dla wariantu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. c lub pkt 10 lit. c.
 ”
 ;

6)

w § 17:

a)

w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„ 

b)

sposobie wykorzystywania działek rolnych, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce oraz:
 •   -  
  roślin uprawnych uprawianych na danej działce - w przypadku:
  •   -  
   - upraw, o których mowa w § 9 ust. 2b, lub
  •   -  
   - o którym mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a, lub
  •   -  
   - uprawy roślin dwuletnich, lub
  •   -  
   - realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2,
  •   -  
   mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi uprawianych na danej działce;
 ”
 ,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ 

1a.

We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a lub c i pkt 10 lit. a lub c w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową, przez którą należy rozumieć co najmniej dwie uprawy różnych roślin w ramach tych wariantów pod warunkiem, że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha.
 ”
 ,

c)

dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„ 

4.

Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 11 lub wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania:

1)

roślin uprawnych,

2)

mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi
- uprawianych na danej działce rolnej, zawartego w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, lecz wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.

5.

W przypadku uprawy rośliny dwuletniej zmiana, o której mowa w ust. 4, może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy tej rośliny.
 ”
 ;

7)

w § 19 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
„ 

5.

W przypadku upraw, o których mowa w § 9 ust. 2b, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego pochodzącego z tych upraw lub informację o dyskwalifikacji partii materiału siewnego pochodzącego z tych upraw po ocenie laboratoryjnej, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

6.

W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 5, w terminie określonym w tym przepisie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7.

Czynność, o której mowa w ust. 5, dokonaną:

1)

w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 6,

2)

po terminie określonym w tym przepisie, a przed doręczeniem wezwania, o którym mowa w ust. 6
- uważa się za dokonaną w terminie.
 ”
 ;

8)

w § 24:

a)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 

5.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 18, spadkobierca rolnika dołącza oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
 ”
 ,

b)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„ 

9.

W przypadku, o którym mowa w ust. 8, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 21 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
 ”
 ,

c)

w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

ust. 8, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 21 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który ustanowił zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
 ”
 ;

9)

w § 25:

a)

w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1)

oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c,

c)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2,

d)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3;
 ”
 ,

b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok następcy prawnemu rolnika stosuje się odpowiednio § 22 ust. 3-6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, następca prawny rolnika dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;

3)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;

4)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
 ”
 ,

c)

dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„ 

8.

Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za ten rok, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;

3)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;

4)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.

9.

Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15;

2)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
 ”
 ;

10)

w § 26:

a)

w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1)

oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c,

c)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2,

d)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3;
 ”
 ,

b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok nowemu posiadaczowi gruntów stosuje się odpowiednio § 23 ust. 3-7, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, posiadacz ten dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;

3)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;

4)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
 ”
 ,

c)

dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„ 

8.

Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za ten rok, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;

3)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;

4)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.

9.

Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1)

realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15;

2)

zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
 ”
 ;

11)

w § 30:

a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ 

1a.

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w ust. 1a załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność ekologiczna w ramach pakietów i wariantów objętych zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1)

iloczynu:

a)

współczynnika dotkliwości tego uchybienia i

b)

współczynnika trwałości tego uchybienia
- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2)

kwoty stanowiącej iloczyn:

a)

wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu lub wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz

b)

procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg.
 ”
 ,

b)

w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 
Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności ekologicznej jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 4, lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik:
 ”
 ,

c)

uchyla się ust. 8,

d)

dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:
„ 

10.

Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, 1a, 4 i 9, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.

11.

Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 2 i 5, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna jest zmniejszana, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
 ”
 ;

12)

w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)

w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 

1)

co najmniej 30% zbioru uzyskanego w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 rozporządzenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2a rozporządzenia, jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży,

2)

zbiór uzyskany w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12 rozporządzenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 14 i 14a rozporządzenia, jest przeznaczony do skarmiania zwierząt lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży
 ”
 ,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ 

1a.

Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji i Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji w odniesieniu do gruntów, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia - powierzchnia upraw roślin:

1)

bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 rozporządzenia oraz

2)

bobowatych drobnonasiennych, traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 rozporządzenia
- jest w danym roku nie większa niż 25% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.
 ”
 ,

c)

w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„ 

4)

jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia, a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż rok, przy czym w przypadku sadów mających nie mniej niż 12 lat - minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat;

5)

jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych, określone dla krzewów jagodowych i borówki w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
 ”
 ,

d)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„ 

2a.

Wymogi dodatkowe dla Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji w odniesieniu do gruntów, o których mowa w § 9 ust. 14a rozporządzenia, w pierwszym roku uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym:

1)

koszenie w terminie do dnia 31 lipca;

2)

zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.
 ”
 ,

e)

w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 

1)

koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych, przy czym dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok zwierząt wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 4 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

2)

zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.
 ”
 ;

13)

w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Część ogólna - dotyczy wszystkich pakietów i zawiera w szczególności:

1)

dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne oraz jego podpis;

2)

dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony plan działalności ekologicznej, oraz jego podpis;

3)

czas realizacji zobowiązania ekologicznego;

4)

wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne;

5)

określenie elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, występujących na obszarze gospodarstwa;

6)

oświadczenie rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu działalności ekologicznej;

7)

nazwę jednostki certyfikującej, która objęła producenta systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007;

8)

informacje o zakazach ustanowionych na obszarach chronionych;

9)

datę sporządzenia planu działalności ekologicznej.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 

1)

działek rolnych zlokalizowanych na określonych działkach ewidencyjnych i realizowanych na nich określonych wariantów lub pakietów ze wskazaniem roślin uprawnych uprawianych w ramach tych wariantów lub pakietów;

2)

wymogów w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego.
 ”
 ,

c)

w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego, że wymogi realizowanego pakietu nie są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami obligatoryjnymi określonymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 rozporządzenia realizowanego na takim obszarze.
 ”
 ;

14)

załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

15)

załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej „płatnością ekologiczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1)

wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2)

zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Oświadczenie, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, zawarte w składanym na 2016 r. wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, może zostać złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4.

1.

W przypadku zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, realizowanego od dnia 15 marca 2015 r. na gruntach ornych, na których we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za 2015 r. zostały zadeklarowane następujące uprawy dwuletnie albo wieloletnie: esparceta siewna na nasiona, komonica zwyczajna na nasiona, koniczyna biała na nasiona, koniczyna białoróżowa na nasiona, koniczyna czerwona na nasiona, lucerna chmielowa (nerkowata) na nasiona, lucerna mieszańcowa na nasiona, lucerna sierpowata na nasiona, lucerna siewna na nasiona, trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona, nostrzyk biały na nasiona i wyka kosmata na nasiona, do tych gruntów, na których nadal są uprawiane te same uprawy, płatność ekologiczna może być przyznana również w 2016 r.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, zawarte w składanym na 2016 r. wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, jest składane zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.

Załącznik nr 1   -   Wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną


Lp.
Pakiet lub nazwa polska rośliny uprawnej
Nazwa łacińska gatunku
Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:
R - uprawy rolnicze
W - uprawy warzywne
Z - uprawy roślin zielarskich
S - podstawowe uprawy sadownicze
Se - ekstensywne uprawy sadownicze
P - uprawy paszowe na gruntach ornych
Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:
UR - uprawy roczne
UD - uprawy dwuletnie
UW - uprawy wieloletnie
P - pozostałe
I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
1
bobik
Vicia faba var. minor.
R
UR
2
burak cukrowy
Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima Doll
R
UR
3
chmiel
Humulus lupulus L.
R
UW
4
cykoria siewna
Cichorium intybus L.
R
UR
5
dynia oleista
Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.
R
UR
6
esparceta siewna na materiał siewny*)
Onobrychis viciifolia Scop.
R
UW
7
facelia błękitna na materiał siewny*)
Phacelia tanacetifolia Benth.
R
UR
8
gorczyca biała
Sinapis alba L.
R
UR
9
gorczyca czarna
Brassica nigra (L.) Koch
R
UR
10
gorczyca sarepska
Brassica juncea (L.) Czern.
R
UR
11
groch siewny (peluszka)
Pisum sativum L. (partim)
R
UR
12
gryka zwyczajna
Fagopyrum esculentum Moench.
R
UR
13
inne gatunki pszenic
 
R
UR
14
jęczmień jary
Hordeum vulgare L.
R
UR
15
jęczmień ozimy
Hordeum vulgare L.
R
UR
16
komonica zwyczajna na materiał siewny*)
Lotus corniculatus L.
R
UW
17
koniczyna biała na materiał siewny*)
Trifolium repens L.
R
UW
18
koniczyna czerwona na materiał siewny*'
Trifolium pratense L.
R
UW
19
koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny*)
Trifolium incarnatum L.
R
UR
20
koniczyna perska na materiał siewny*)
Trifolium resupinatum L.
R
UR
21
kukurydza na ziarno
Zea mays L.
R
UR
22
len oleisty
Linum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert
R
UR
23
len włóknisty
Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum
R
UR
24
lnianka siewna (lnicznik)
Camelina sativa (L.) Crantz
R
UR
25
lucerna mieszańcowa na materiał siewny*)
Medicago x varia Martyn
R
UW
26
lucerna siewna na materiał siewny*)
Medicago sativa L.
R
UW
27
łubin biały na materiał siewny*'
Lupinus albus L.
R
UR
28
łubin wąskolistny na materiał siewny*'
Lupinus angustifolius L.
R
UR
29
łubin żółty na materiał siewny*'
Lupinus luteus L.
R
UR
30
mieszanka strączkowo--zbożowa
 
R
UR
31
mieszanka zbożowa
 
R
UR
32
trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny*'
 
R
UR
33
trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny*'
 
R
UW
34
owies
Avena sativa L.
R
UR
35
owies szorstki
Avena strigosa Schleb.
R
UR
36
proso
Panicum miliaceum L.
R
UR
37
pszenica zwyczajna jara
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
R
UR
38
pszenica zwyczajna ozima
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
R
UR
39
pszenica samopsza jara
Triticum monococcum
R
UR
40
pszenica samopsza ozima
Triticum monococcum
R
UR
41
pszenica płaskurka jara
Triticum dicoccum
R
UR
42
pszenica płaskurka ozima
Triticum dicoccum
R
UR
43
pszenica orkisz jara
Triticum spelta
R
UR
44
pszenica orkisz ozima
Triticum spelta
R
UR
45
pszenżyto jare
x Triticosecale Wittm.
R
UR
46
pszenżyto ozime
x Triticosecale Wittm.
R
UR
47
rzepak jary
Brassica napus L.
R
UR
48
rzepak ozimy
Brassica napus L.
R
UR
49
rzepik
Brassica rapa var. rypica Posp.
R
UR
50
rzodkiew oleista na materiał siewny*)
Raphanus sativus var. oleiformis Pers.
R
UR
51
słonecznik oleisty
Helianthus annuus L.
R
UR
52
soja zwyczajna
Glycine max (L.) Merrill
R
UR
53
szarłat z wyjątkiem A. retroflexus
Amaranthus spp.
R
UR
54
wyka kosmata na materiał siewny*)
Vicia villosa L.
R**)
UD
55
żyto jare
Secale cereale L.
R
UR
56
żyto ozime
Secale cereale L.
R
UR
57
żyto krzyca
Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef
R
UR
58
żyto krzyca
Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.
R
UD
II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
1
arbuz (kawon)
Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai
W
UR
2
bób
Vicia faba L.
W
UR
3
brokuł włoski
Brassica oleracea var. italica Plenck
W
UR
4
brukiew jadalna
Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.
w
UR
5
burak ćwikłowy
Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.
w
UR
6
burak liściowy
Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.
w
UR
7
cebula szalotka
Allium cepa grupa aggregatum
w
UR
8
cebula perłowa
Allium ampeloprasum L.
w
UR
9
cebula siedmiolatka
Allium fistulosum L.
w
UW
10
cebula zwyczajna
Allium cepa L.
w
UR
11
chrzan pospolity
Armoracia rusticana
w
UW
12
cukinia
Cucurbita pepo var. giromontina
w
UR
13
cykoria warzywna
Cichorium intybus L.
w
UR
14
czosnek
Allium sativum L.
w
UR
15
dynia olbrzymia
Cucurbita maxima Duch.
w
UR
16
dynia piżmowa
Cucurbita moschata Duch.
w
UR
17
dynia zwyczajna
Cucurbita pepo L.
w
UR
18
fasola wielokwiatowa
Phaseolus coccineus L.
w
UR
19
fasola zwykła
Phaseolus vulgaris L.
w
UR
20
groch cukrowy
Pisum sativum var. saccharatum
w
UR
21
groch łuskowy
Pisum sativum var. pachylobum
w
UR
22
jarmuż
Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.
w
UR
23
kalafior
Brassica oleracea var. botrytis L.
w
UR
24
kalarepa
Brassica oleracea var. gongylodes L.
W
UR
25
kapusta brukselska
Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz
W
UR
26
kapusta chińska
Brassica rapa var. chinensis
W
UR
27
kapusta głowiasta biała
Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene
W
UR
28
kapusta głowiasta czerwona
Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene
W
UR
29
kapusta pekińska
Brassica rapa var. pekinensis
W
UR
30
kapusta włoska
Brassica oleracea var. italica Plenck
W
UR
31
karczoch
Cynara scolymus L.
W
UR
32
karczoch
Cynara scolymus L.
W
UW
33
koper ogrodowy
Anethum graveolens L.
W
UR
34
koper włoski
Foeniculum vulgare Mill.
W
UR
35
kukurydza cukrowa
Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.
W
UR
36
marchew jadalna
Daucus carota L.
W
UR
37
oberżyna (bakłażan)
Solanum melongera L.
W
UR
38
ogórek
Cucumis sativus L.
W
UR
39
papryka
Capsicum annuum L.
W
UR
40
pasternak
Pastinaca sativa L.
W
UR
41
patison
Cucurbita pepo var. patissonina
W
UR
42
pietruszka korzeniowa
Petroselinum sativum ssp. tuberosum
W
UR
43
pietruszka naciowa
Petroselinum sativum ssp. crispum
W
UR
44
pomidor
Lycopersicon esculentum Mill.
W
UR
45
por
Allium porrum L.
W
UR
46
rabarbar ogrodowy
Rheum rhaponticum L.
W
UW
47
roszponka
Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke
W
UR
48
rzepa jadalna
Brassica campestris var. rapa
W
UR
49
rzodkiew
Raphanus sativus var. niger Kerner
W
UR
50
rzodkiewka
Raphanus sativus var. sativus
W
UR
51
sałata zwyczajna
Lactuca sativa L.
w
UR
52
seler korzeniowy
Apium graveolens var. rapaceum
w
UR
53
seler naciowy
Apium graveolens var. dulce
w
UR
54
soczewica jadalna
Lens culinaris Medik.
w
UR
55
szczaw
Rumex acetosa L.
w
UW
56
szczypiorek
Allium schoenoprasum L.
w
UW
57
szparag
Asparagus officinalis L.
w
UW
58
szpinak zwyczajny
Spinacia oleracea L.
w
UR
59
ziemniak
Solanum tuberosum L.
w
UR
III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
1
arcydzięgiel litwor
Archangelica officinalis L.
z
UD
2
babka lancetowata
Plantago lanceolata L.
Z
UW
3
bazylia pospolita
Ocimum basilicum L.
Z
UR
4
bylica estragon
Artemisia dracunculus L.
Z
UW
5
czarnuszka siewna
Nigella sativa L.
Z
UR
6
cząber ogrodowy
Satureja hortensis L.
Z
UR
7
czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum L.
Z
UW
8
drapacz lekarski
Cnicus benedictus L.
Z
UR
9
dziurawiec zwyczajny
Hypericum perforatum L.
Z
UW
10
hyzop lekarski
Hyssopus officinalis L.
Z
UW
11
jeżówka purpurowa
Echinacea purpurea
Z
UW
12
kminek zwyczajny
Carum carvi L.
Z
UD
13
kolendra siewna
Coriandrum sativum L.
Z
UR
14
kozieradka pospolita
Trigonella foenum graecum L.
Z
UR
15
kozłek lekarski
Valeriana officinalis L.
Z
UR
16
kozłek lekarski
Valeriana officinalis L.
Z
UD
17
krwawnik pospolity
Achillea millefolium L.
Z
UW
18
lawenda wąskolistna
Lavandula angustifolia Mill.
Z
UW
19
lebiodka pospolita
Origanum vulgare L.
Z
UW
20
lubczyk ogrodowy
Levisticum officinalis L.
Z
UW
21
majeranek ogrodowy
Origanum majorana L.
Z
UR
22
malwa czarna
Althea rosea (L.) Cav.
z
UD
23
melisa lekarska
Melissa officinalis L.
z
UW
24
mięta kędzierzawa
Mentha crispa L.
z
UW
25
mięta pieprzowa
Mentha piperita L.
z
UW
26
mniszek lekarski
Taraxacum officinalis L.
z
UW
27
nagietek lekarski
Calendula officinalis L.
z
UR
28
nostrzyk żółty (lekarski)
Melilotus officinalis (L.) Pall.
z
UD
29
nostrzyk żółty (lekarski)
Melilotus officinalis (L.) Pall.
z
UW
30
ogórecznik lekarski
Borago officinalis L.
z
UR
31
ostropest plamisty
Silybum marianum L.
z
UR
32
prawoślaz lekarski
Althaea officinalis L.
z
UW
33
różeniec górski
Rhodiola rosea L.
z
UW
34
ruta zwyczajna
Ruta graveolens L.
z
UW
35
rumian rzymski (szlachetny)
Anthemis nobilis L.
z
UW
36
rumianek pospolity
Chamomilla recutita (L.) Rauch.
z
UR
37
rutwica lekarska
Galega officinalis L.
z
UW
38
rzewień dłoniasty
Rheum palmatum L.
z
UW
39
serdecznik pospolity
Leonurus cardiaca L.
z
UW
40
szałwia lekarska
Salvia officinalis L.
z
UW
41
szanta zwyczajna
Marrubium vulgare L.
z
UW
42
ślaz dziki
Malva sylvestris L.
z
UW
43
tymianek właściwy
Thymus vulgaris L.
z
UW
44
wiesiołek dwuletni
Oenothera biennis L.
Z
UD
45
żeń-szeń prawdziwy
Panax ginseng CA. Mey
Z
UW
IV. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji***) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji***)
1
agrest (porzeczka agrest)
 
S
UW
2
borówka wysoka i średnia
 
s
UW
3
brzoskwinia i nektaryna
 
s
UW
4
czereśnia
 
s
UW
5
grusza domowa
 
s
UW
6
jabłoń domowa
 
s
UW
7
jeżyna
 
s
UW
8
morela
 
s
UW
9
porzeczka
 
s
UW
10
śliwa domowa
 
s
UW
11
winorośl
 
s
UW
12
wiśnia pospolita
 
s
UW
V. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji - wybrane rośliny) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji -wybrane rośliny)
1
malina
 
s
UW
2
poziomka
 
s
UW
3
truskawka
 
s
UW
VI. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji***) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji***)
1
aronia czarnoowocowa
 
Se
UW
2
bez czarny
 
Se
UW
3
borówka brusznica
 
Se
UW
4
borówka niska
 
Se
UW
5
dereń jadalny
 
Se
UW
6
jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)
 
Se
UW
7
pigwa pospolita
 
Se
UW
8
rokitnik zwyczajny
 
Se
UW
9
róża dzika
 
Se
UW
10
róża pomarszczona
 
Se
UW
11
śliwa japońska
 
Se
UW
VII. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
1
brukiew pastewna
Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.
P
UR
2
burak pastewny
Beta vulgaris ssp. vulgarisconvar. crassa var. crassa Alef.
P
UR
3
dynia pastewna
Cucurbita pepo convar. Pepo
P
UR
4
esparceta siewna
Onobrychis vicifolia Scop.
P
UW
5
groch siewny (peluszka)
Pisum sativum L. (partim)
P
UR
6
jęczmień jary
Hordeum vulgare L.
P
UR
7
jęczmień ozimy
Hordeum vulgare L.
P
UR
8
kapusta pastewna
Brassica oleracea convar. acephala (DC.) AM.
P
UR
9
komonica zwyczajna
Lotus corniculatus L.
P
UW
10
koniczyna biała
Trifolium repens L.
P
UW
11
koniczyna białoróżowa
Trifolium hybridum L.
P
UW
12
koniczyna czerwona
Trifolium pratense L.
P
UW
13
koniczyna krwistoczerwona
Trifolium incarnatum L.
P
UR
14
koniczyna perska
Trifolium resupinatum L.
P
UR
15
kukurydza na kiszonkę
Zea mays L.
P
UR
16
lędźwian siewny
Lathyrus sativus L.
P
UR
17
lucerna chmielowa (nerko wata)
Medicago lupulina L.
P
UW
18
lucerna mieszańcowa
Medicago x varia Martyn
P
UW
19
lucerna sierpowata
Medicago falcata L.
P
UW
20
lucerna siewna
Medicago sativa L.
P
UW
21
łąka przemienna****)
 
P
UW
22
marchew pastewna
Daucus carota L.
P
UR
23
mieszanka jednoroczna traw
 
P
UR
24
mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi
 
P
UR
25
mieszanka strączkowo--zbożowa
 
P
UR
26
mieszanka strączkowo--gorczycowa
 
P
UR
27
mieszanka strączkowa
 
P
UR
28
mieszanka strączkowo--słonecznikowa
 
P
UR
29
mieszanka zbożowa
 
P
UR
30
mieszanka wieloletnia traw
 
P
UW
31
mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi
 
P
UW
32
owies
Avena sativa L.
P
UR
33
owies nagi
Avena nuda L.
P
 
34
pastwisko przemienne****)
 
P
UW
35
pszenica zwyczajna jara
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
P
UR
36
pszenica zwyczajna ozima
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
P
UR
37
pszenica samopsza jara
Triticum monococcum
P
UR
38
pszenica samopsza ozima
Triticum monococcum
P
UR
39
pszenica płaskurka jara
Triticum dicoccum
P
UR
40
pszenica płaskurka ozima
Triticum dicoccum
P
UR
41
pszenica orkisz jary
Triticum spelta
P
UR
42
pszenica orkisz ozimy
Triticum spelta
P
UR
43
pszenżyto jare
x Triticosecale Wittm.
P
UR
44
pszenżyto ozime
x Triticosecale Wittm.
P
UR
45
rzepa pastewna
Brassica rapa subsp. rapa
P
UR
46
rutwica wschodnia
Galega orientalis Lam.
P
UW
47
seradela uprawna
Ornithopus sativus Brot.
P
UR
48
słonecznik pastewny
Helianthus annuus L.
P
UR
49
sorgo
Sorghum spp.
P
UR
50
topinambur
Helianthus tuberosus L.
P
UR
51
wyka siewna
Vicia sativa L.
P
UR
52
żyto jare
Secale cereale L.
P
UR
53
żyto ozime
Secale cereale L.
P
UR
54
żyto krzyca
Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.
P
UR
55
żyto krzyca
Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.
P
UD
         

*) Materiał siewny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893).
**) Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.
***) Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian roślin uprawnych.
****) Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

Załącznik nr 2   -   Wysokość współczynników dotkliwości uchybienia oraz współczynników trwałości uchybienia stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności ekologicznych


Rodzaj uchybienia
Współczynnik dotkliwości uchybienia
Współczynnik trwałości uchybienia
Iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości
odwracalna krótkotrwała
odwracalna długotrwała
nieodwracalna
Wszystkie pakiety
Nieodpowiednie przeznaczenie zbioru
17%
-
-
1,75
30%
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku więcej niż 25% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 35% wielkości tego obszaru
20%
1,25
   
25%
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 35% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 45% wielkości tego obszaru
30%
1,25
   
38%
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 45% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 55% wielkości tego obszaru
40%
1,25
   
50%
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku więcej niż 55% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
80%
1,25
   
100%
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych, w szczególności nieusunięcie odrostów i samosiewów, lub wykonanie ich niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolno-środowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej
10%
1,25
   
13%
Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%
20%
 
1,5
 
30%
Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%
67%
 
1,5
 
100%
Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%
20%
 
1,5
 
30%
Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%
67%
 
1,5
 
100%
Sady są prowadzone jako uprawa jednorzędowa
57%
-
-
1,75
100%
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie
10%
1,25
-
-
13%
Niezłożenie skoszonej biomasy na łące w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy
10%
1,25
   
13%
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji
Niewykoszenie lub niewypasanie trwałych użytków zielonych lub wykoszenie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie
10%
1,25
   
13%
Niezłożenie skoszonej biomasy na łące w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy
10%
1,25
   
13%