Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoz dnia 1 kwietnia 2016 r.w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 22ah ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

sposób przekazywania przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej „ministrem”, informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji;

2)

tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

§ 2.

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zwanej dalej „szkołą”, przekazuje w 2016 r. na:

1)

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo

2)

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

§ 3.

1.

Wniosek o udzielenie szkole dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, zwany dalej „wnioskiem”, jest sporządzany w 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2.

Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w § 2.

§ 4.

Dyrektor szkoły przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, wniosek wraz z załączonymi do tego wniosku informacjami, o których mowa w § 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 5.

1.

Centrum dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym danych zawartych we wniosku oraz w załączonych do tego wniosku informacjach, o których mowa w § 2. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych lub rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje dyrektora szkoły o uchybieniach.

2.

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami, o których mowa w § 2, uwzględniające wskazane przez Centrum uchybienia lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 6.

1.

Dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, udziela minister za pośrednictwem Centrum.

2.

Ustaloną, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 4, oraz załączonych do tego wniosku informacji, o których mowa w § 2, albo na podstawie poprawionego wniosku oraz załączonych do tego wniosku informacji, o których mowa w § 5 ust. 2, kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, Centrum przekazuje na rachunek bankowy szkoły.

§ 7.

1.

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, udzielonej w 2016 r., dyrektor szkoły przekazuje na:

1)

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo

2)

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

2.

Do rozliczenia dyrektor szkoły dołącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie.

§ 8.

Dyrektor szkoły przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum, rozliczenie, o którym mowa w § 7, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 9.

1.

Centrum dokonuje weryfikacji danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 7, pod względem formalnym i rachunkowym, odpowiednio, z danymi określonymi we wniosku, o którym mowa w § 4, oraz załączonych do tego wniosku informacjach, o których mowa w § 2, albo z danymi określonymi we wniosku oraz załączonych do tego wniosku informacjach, o których mowa w § 5 ust. 2. W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu błędów formalnych lub rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozliczenia, informuje dyrektora szkoły o uchybieniach.

2.

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach, przekazuje Centrum korektę rozliczenia uwzględniającą wskazane przez Centrum uchybienia lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nim zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 10.

Wnioski, informacje oraz rozliczenia, o których mowa w rozporządzeniu, przekazywane w postaci elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).

§ 11.

1.

Centrum w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości sporządza informację, którą przekazuje niezwłocznie ministrowi.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 12.

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe   (Dz. U. poz. 1219).

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik nr 1   -   Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 2   -   Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór)

Załącznik nr 3   -   Wniosek o udzielenie szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum*' dotacji celowej w roku 2016 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (wzór)

Załącznik nr 4   -   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wzór)

Załącznik nr 5   -   Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór)