Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 22 kwietnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne   (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego   (Dz. U. poz. 2035 oraz z 2004 r. poz. 2632) wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2)

na rzece Elbląg - linia łącząca punkty 51 i 52 wyznaczająca granicę portu morskiego w Elblągu od strony lądu;
 ”
 ;

2)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7)

na kanale Chełst - linia biegnąca po zachodniej krawędzi mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki, łącząca punkty graniczne 33 i 34 oraz punkty 35 i 36 w miejscowości Łeba;
 ”
 ;

3)

w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:
„ 

25)

na Kanale Jagiellońskim - linia łącząca punkty graniczne 59 i 60, wyznaczająca granicę portu morskiego w Elblągu od strony lądu.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.