Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrówz dnia 12 maja 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej   (Dz. U. poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 4.

1.

Przedmiotem wykładów są:

1)

procedura prawodawcza;

2)

wybrane problemy legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa;

3)

prawo Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej;

4)

wybrane problemy z zakresu prawa międzynarodowego, w tym wpływ prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie praw człowieka na proces tworzenia prawa;

5)

orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe;

6)

język prawny i język prawniczy;

7)

posługiwanie się narzędziami informatycznymi stosowanymi w procesie legislacyjnym.

2.

Przedmiotem ćwiczeń oraz zajęć z patronem jest nabywanie praktycznych umiejętności opracowywania w szczególności:

1)

projektów aktów prawnych;

2)

projektów założeń projektów ustaw;

3)

stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych lub projektów założeń projektów ustaw.

3.

W ramach zajęć z patronem aplikant jest obowiązany do udziału w co najmniej 5 komisjach prawniczych.
 ”
 ;

2)

w § 7:

a)

uchyla się ust. 1,

b)

w ust. 3 uchyla się pkt 4;

3)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 8.

Uczestnikiem aplikacji może być posiadający wykształcenie prawnicze:

1)

członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

2)

urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220);

3)

żołnierz zawodowy;

4)

funkcjonariusz służby;

5)

pracownik samorządowy.
 ”
 ;

4)

w § 9:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Nabór na aplikację przeprowadza komisja kwalifikacyjna, której skład ustala Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 
Komisja ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji, biorąc pod uwagę:
 ”
 ;

5)

w § 10 w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„ 
Do liczby 30 godzin nie wlicza się udziału w komisjach prawniczych, o których mowa w § 4 ust. 3.
 ”
 ;

6)

§ 11 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 11.

Terminy odbywania wykładów i ćwiczeń wyznacza kierownik aplikacji.
 ”
 ;

7)

w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Aplikant skreślony z listy aplikantów, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności, może być przyjęty na kolejną edycję aplikacji pod warunkiem ponownego skierowania go na aplikację i uiszczenia opłaty za uczestnictwo w aplikacji.
 ”
 ;

8)

§ 17 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 17.

1.

Egzamin polega na:

1)

sporządzeniu przez aplikanta pracy pisemnej oraz przedstawieniu tej pracy komisji egzaminacyjnej;

2)

sprawdzeniu wiedzy aplikanta w zakresie przygotowanej pracy oraz w zakresie określonym w § 4 ust. 1.

2.

Praca pisemna obejmuje opracowanie jednego zadania wylosowanego z listy zadań przygotowanej przez komisję egzaminacyjną.

3.

Aplikant składa pracę przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia wylosowania zadania.

4.

W trakcie sprawdzenia wiedzy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być obecny patron aplikanta.
 ”
 ;

9)

uchyla się § 18 i § 19;

10)

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Egzamin kończy się oceną pozytywną lub negatywną.
 ”
 ;

11)

w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

W razie otrzymania oceny negatywnej z egzaminu aplikant może przystąpić do niego ponownie tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przepisy § 17 i § 20 stosuje się odpowiednio.
 ”
 ;

12)

§ 22 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 22.

W razie usprawiedliwionej niemożności przystąpienia do egzaminu aplikant może przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przepisy § 17 i § 20 stosuje się odpowiednio.
 ”
 ;

13)

w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równa 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r., ustalonego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.
 ”
 ;

14)

w § 25 w ust. 1:

a)

w pkt 1 lit. a-c otrzymują brzmienie:
„ 

a)

kierownika aplikacji, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia,

b)

zastępcy kierownika aplikacji, o ile zostanie powołany, w wysokości do 30% przeciętnego wynagrodzenia,

c)

patronów, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia - za każdego aplikanta;
 ”
 ,

b)

w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„ 

a)

członków komisji kwalifikacyjnej, w wysokości do 10% przeciętnego wynagrodzenia,

b)

członków komisji egzaminacyjnej, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia;
 ”
 .

§ 2.

Do aplikacji edycji 2015/2016 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.