Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 15 maja 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa   (Dz. U. poz. 1700, z 2010 r. poz. 1228, z 2011 r. poz. 528 oraz z 2017 r. poz. 32) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa   (Dz. U. poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3)

wyrobów, które zostały poddane naprawie lub modernizacji, z wyjątkiem nowych zespołów wchodzących w skład tych wyrobów, które zostały ujęte w wykazie wskazanym w § 4 ust. 1, zwanym dalej „wykazem”.
 ”
 ;

2)

w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ 

1a.

Ocena zgodności dla wyrobów, o których mowa w ust. 1, nabywanych w trybie określonym w art. 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933.) prowadzona jest w trybie I.
 ”
 ;

3)

w § 5:

a)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 
W przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie innym niż wskazany dla danego wyrobu w wykazie, gdy:
 ”
 ,

b)

uchyla się ust. 3,

c)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„ 

4a.

W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, która zgodnie z zakresem udzielonej akredytacji OiB posiada możliwość przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu będącego przedmiotem tej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej, ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie I.

4b.

W przypadku realizacji procedury oceny zgodności wyrobu, o której mowa w ust. 4a, procedura może być kontynuowana do czasu jej zakończenia, pomimo uzyskania przez jednostkę badawczą lub certyfikującą akredytacji OiB, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie tej oceny.
 ”
 ,

d)

ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Czynności wynikające z ust. 1, 2, 4-4b realizują komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.”;

4)

w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„ 

3.

Wyniki badań uzyskane podczas oceny zgodności wyrobu w trybie II zachowują ważność dla wyrobów wyprodukowanych według niezmienionej specyfikacji technicznej, o ile inaczej w niej nie określono.
 ”
 ;

5)

w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933.