Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 31 maja 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 1)Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych   (Dz. U. poz. 170 i 794) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 1 „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej” pozycje dotyczące wzorów nr 3a, 4a, 5, 6 i 6a otrzymują brzmienie:

3a
MEN-I/3a/2
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
4a
MEN-I/3a-w/2
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem
5
MEN-I/4/2
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej
6
MEN-I/5-SZ/2
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania
6a
MEN-I/5a-SZ/2
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego
     

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).