Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 2 sierpnia 2017 r.w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego 1)Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 52 ust. 7 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami   (Dz. U. poz. 819) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

regulamin Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego, zwanej dalej „Komisją”;

2)

wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji.

§ 2.

Ustala się regulamin Komisji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

1.

Za udział w przeprowadzeniu egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)

1100 zł - dla przewodniczącego Komisji;

2)

1000 zł - dla zastępcy przewodniczącego Komisji i sekretarza;

3)

900 zł - dla każdej z pozostałych osób wchodzących w skład Komisji.

2.

Za udział w posiedzeniu Komisji osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł.

3.

Za przygotowanie testów egzaminacyjnych osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 65 zł za każde opracowane pytanie testowe.

§ 4.

Łączne wynagrodzenie osoby wchodzącej w skład Komisji za udział w przeprowadzeniu egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, udział w posiedzeniu Komisji oraz przygotowanie testów egzaminacyjnych nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 52 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

§ 5.

W przypadku unieważnienia egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego z przyczyn, o których mowa w art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje połowa wynagrodzenia określonego w § 3.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1)
Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik   -   Regulamin Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego

§ 1.

Regulamin określa organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2.

1.

Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach, w drodze uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej większości składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego obradom Komisji.

2.

Uchwały Komisji podpisują osoby wchodzące w skład Komisji obecne na posiedzeniu.

3.

Uchwały Komisji, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, podpisuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Komisji.

§ 3.

1.

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Komisji.

2.

W przypadku podejmowania uchwał Komisji, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, posiedzenia Komisji są zwoływane bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio po przeprowadzonym egzaminie na pośrednika kredytu hipotecznego.

§ 4.

Komisja może wyznaczyć ze swego składu osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań.

§ 5.

1.

Przewodniczący Komisji wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów egzaminacyjnych spośród osób wchodzących w skład Komisji.

2.

Testy egzaminacyjne są przygotowywane odrębnie na każdy termin egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego.

3.

Członkowie Komisji sprawdzają prawidłowość pytań testowych i wariantów odpowiedzi poszczególnych testów egzaminacyjnych w celu opracowania wzorca prawidłowych odpowiedzi.