Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwaz dnia 28 lipca 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń 1)Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń   (Dz. U. poz. 402), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń   (Dz. U. poz. 939).

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń   (Dz. U. poz. 939), które stanowią:
„ 

§ 2.

1.

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń wydane według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

2.

Do zezwoleń i wypisów z zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się potwierdzonego przez organ wydający cennika.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 .
1)
Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

Załącznik   -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń1)Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:

1)

regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)

regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2.

Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

1)

regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2)

regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3)

okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

4)

wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

5)

w międzynarodowym transporcie drogowym na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 2.

1.

Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:

1)

regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

2)

regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2.

Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

1)

regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

2)

regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

3)

okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

4)

wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym określają przepisy wydane przez Komisję Europejską na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006   (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 4 oraz w Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1.).

§ 4.

Do czasu określenia przez Komisję Europejską wzoru zezwolenia, o którym mowa w § 3, stosuje się wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) 12/98 w zakresie dokumentów dla przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. WE L 268 z 03.10.1998, str. 10, z późn. zm.3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33 oraz w Dz. Urz. UE L 362 z 20.12.2006, str. 1. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 142, z późn. zm.) 4)Utraciło moc na podstawie art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 (Dz. Urz. UE L 107 z 10.04.2014, str. 39, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r..

§ 5.

1.

Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

2.

Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

3.

Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych, okazjonalnych i wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz formularze zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
1)
Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 4 oraz w Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33 oraz w Dz. Urz. UE L 362 z 20.12.2006, str. 1.
4)
Utraciło moc na podstawie art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 (Dz. Urz. UE L 107 z 10.04.2014, str. 39, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r.
5)
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 marca 2014 r.
6)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. poz. 1519), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 1   -   Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (wzór)

Załącznik nr 2   -   Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (wzór)

7)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. poz. 939), które weszło w życie z dniem 14 lipca 2016 r.
7)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. poz. 939), które weszło w życie z dniem 14 lipca 2016 r.

Załącznik nr 5   -   Zezwolenie na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym (wzór)

Załącznik nr 6   -   Zezwolenie na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym (wzór)

Załącznik nr 7   -   Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9-ciu osób łącznie z kierowcą (wzór)

Załącznik nr 8   -   Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (wzór)

Załącznik nr 9   -   Wypis z zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (wzór)

Załącznik nr 10   -   Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym (wzór)8)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

8)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

Załącznik nr 11   -   Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym (wzór)8)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

8)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

Załącznik nr 12   -   Wypis z zezwolenia na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym (wzór)

Załącznik nr 13   -   Wypis z zezwolenia na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym (wzór)

Załącznik   -   WZÓR