Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 25 stycznia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73.) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „750 - Administracja publiczna” po rozdziale „75086 Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego” dodaje się rozdział 75087 w brzmieniu:
„ 
75087 Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73.