Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 22 grudnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej   (Dz. U. z 2014 r. poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 5:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Dokumentację czynności stanowią:

1)

wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do właściwego zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie przeprowadzania czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)

zgoda zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych na zarządzenie lub przedłużenie przeprowadzania czynności;

3)

zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzaniu lub przedłużeniu przeprowadzania czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4)

informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o wynikach czynności, skierowana do zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5)

rejestr wniosków, zarządzeń i zgód, dotyczących realizacji czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6)

notatka służbowa dotycząca przebiegu i wyników czynności, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7)

wyniki badań specjalistycznych, jeżeli zostały przeprowadzone.
 ”
 ,

b)

uchyla się ust. 2;

2)

załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3)

załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5)

uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia;

6)

załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

7)

dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1   -   Wniosek (wzór)

Załącznik nr 2   -   Zarządzenie (wzór)

Załącznik nr 3   -   Informacja (wzór)

Załącznik nr 4   -   Rejestr wniosków, zarządzeń i zgód dotyczących realizacji czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (wzór)

Załącznik nr 5   -   Notatka slużbowa (wzór)