Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 16 stycznia 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej   (Dz. U. poz. 1804), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej   (Dz. U. poz. 1035);

2)

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej   (Dz. U. poz. 2165).

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1)

§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej   (Dz. U. poz. 1035), który stanowi:
„ 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 ;

2)

§ 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej   (Dz. U. poz. 2165), które stanowią:
„ 

§ 2.

1.

Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego ustalony na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje moc do końca roku szkoleniowego.

2.

W roku 2016 termin ogłoszenia i przekazania programu zajęć seminaryjnych, o którym mowa w § 8a ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wynosi 7 dni.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 ”
 .

Załącznik   -   Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Na podstawie art. 31i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, 1358 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 2.

1.

Aplikant odbywa praktykę u komornika wskazanego przez radę izby komorniczej.

2.

Warunki odbywania praktyki przez aplikanta określa umowa o pracę zawarta z komornikiem.

§ 3.

1.

Komornik, u którego aplikant odbywa praktykę, zapoznaje go z całokształtem czynności należących do zakresu obowiązków komornika i współdziała w tym zakresie z osobami prowadzącymi zajęcia seminaryjne.

2.

W szczególności aplikant przygotowuje projekty dokumentów sporządzanych w poszczególnych sprawach przez komornika sądowego.

§ 4.

12)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz. U. poz. 2165), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 2015 r..

Przed rozpoczęciem roku szkoleniowego rada izby komorniczej ustala szczegółowy program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego, wyznacza kierownika szkolenia odpowiedzialnego za realizację tego programu oraz zapewnia wykładowców.

2.

Wykładowcami mogą być w szczególności komornicy, komornicy emerytowani, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, prokuratorzy w stanie spoczynku, sędziowie, sędziowie w stanie spoczynku, referendarze i starsi referendarze sądowi, a także pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk oraz inne osoby szczególnie obeznane z problematyką działalności komorników sądowych i egzekucji sądowej.

3.

Rada izby komorniczej przedstawia walnemu zgromadzeniu komorników izby komorniczej projekt rocznego preliminarza wydatków przeznaczonych na organizację i prowadzenie aplikacji.

§ 5.

Rady izb komorniczych mogą zawierać porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych aplikantów.

§ 6.

Komornik, u którego aplikant odbywa praktykę, sporządza co 12 miesięcy opinię o aplikancie i niezwłocznie przekazuje ją właściwej radzie izby komorniczej. Opinię tę dołącza się do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby komorniczej. Z treścią tej opinii komornik zaznajamia aplikanta.

§ 73)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1..

1.

Zajęcia seminaryjne dla aplikantów każdego roku rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwają do 31 grudnia.

2.

Przerwa w zajęciach seminaryjnych trwa od 1 lipca do 30 września.

3.

Zajęcia seminaryjne dla aplikantów odbywają się co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od sześciu do ośmiu godzin lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu obejmującym nie mniej niż 4 dni w miesiącu.

§ 8.

Program aplikacji komorniczej w części obejmującej zajęcia seminaryjne uwzględnia zagadnienia wchodzące w zakres obowiązków komornika, w szczególności:

1)

przepisy prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego;

2)

wybrane elementy prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych;

3)

wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

4)

wybrane elementy prawa rodzinnego;

5)

wybrane elementy prawa i postępowania administracyjnego z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej;

6)

wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego, a w szczególności prawa bankowego i podatkowego;

7)

wybrane elementy prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego;

8)

przepisy ustrojowe dotyczące samorządu komorniczego, sądownictwa, organów kontroli państwowej i ochrony prawa z elementami prawa konstytucyjnego.

§ 8a4)Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2..

1.

Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego zawiera w szczególności:

1)

terminy zajęć seminaryjnych;

2)

liczbę godzin lekcyjnych w poszczególnych terminach;

3)

informację o formie zajęć;

4)

zakres tematyczny zagadnień, o których mowa w § 8;

5)

tematy poszczególnych zagadnień;

6)

tytuły aktów prawnych do danego tematu;

7)

informację o wykładowcach prowadzących poszczególne zajęcia seminaryjne.

2.

Program zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego rada izby komorniczej ogłasza na swojej stronie internetowej i przesyła do wiadomości Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych.

§ 9.

1.

Po pierwszym roku aplikacji rada izby komorniczej przeprowadza kolokwium dla sprawdzenia stopnia opanowania przez aplikantów komorniczych materiału, z zakresu którego prowadzone były zajęcia seminaryjne.

2.

W toku aplikacji rady izb komorniczych mogą przeprowadzać sprawdziany.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.
1)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz. U. poz. 1035), które weszło w życie z dniem 30 września 2008 r.
2)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz. U. poz. 2165), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 2015 r.
3)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4)
Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.