Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego   (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Agencji Mienia Wojskowego nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 17 listopada 2016 r.
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 299), które utraciło moc z dniem 2 października 2016 r. na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260).

Załącznik   -   Statut Agencji Mienia Wojskowego

§ 1.

Agencja Mienia Wojskowego, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.

Strukturę organizacyjną Agencji stanowią:

1)

Biuro Prezesa Agencji, w którym funkcjonują departamenty, działy i samodzielne stanowiska pracy - wieloosobowe lub jednoosobowe;

2)

oddziały regionalne Agencji, w których funkcjonują działy i samodzielne stanowiska pracy - wieloosobowe lub jednoosobowe.

2.

Biuro Prezesa Agencji organizuje i koordynuje działalność Agencji oraz sprawuje obsługę Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji i Rady Nadzorczej Agencji.

3.

Stanowiskami kierowniczymi w Biurze Prezesa Agencji są stanowiska zastępców Prezesa Agencji i dyrektorów departamentów.

4.

Oddziały regionalne Agencji organizują pracę właściwych rzeczowo i miejscowo dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji.

5.

Szczegółową organizację i tryb pracy Biura Prezesa Agencji oraz oddziałów regionalnych Agencji, a także zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny Agencji i ustalone przez Prezesa Agencji regulaminy organizacyjne oddziałów regionalnych Agencji.

§ 3.

1.

Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

W czasie nieobecności Prezesa Agencji działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz, w zakresie powierzonych kompetencji, wyznaczony przez Prezesa Agencji zastępca Prezesa Agencji.

3.

Podział zadań między Prezesa Agencji i zastępców Prezesa Agencji, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek i komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny Agencji.

4.

Prezes Agencji może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji.

5.

Czynności w sprawach pracy wobec Prezesa Agencji wykonuje Minister Obrony Narodowej.

§ 4.

Prezes Agencji wykonuje następujące zadania:

1)

określa regulamin organizacyjny Agencji;

2)

zatwierdza plany inwestycji budowlanych Agencji;

3)

zatwierdza plany remontów i konserwacji zasobu Agencji;

4)

nadzoruje i kontroluje działalność dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji;

5)

dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Agencji;

6)

wydaje decyzje i wytyczne, w tym regulujące tryb wewnętrznego działania Agencji;

7)

decyduje o utworzeniu, łączeniu, przystąpieniu i przejęciu, na podstawie odrębnych przepisów, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa społecznego oraz decyduje o wniesieniu mienia, w tym także jako wkładu niepieniężnego, do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, które realizują zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

8)

w spółkach, w których Agencja posiada udziały lub akcje stanowiące własność Skarbu Państwa, wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza oraz sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością tych spółek;

9)

występuje do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu;

10)

ustala procedury przechowywania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w kraju i za granicą;

11)

nadzoruje realizację obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa na rzecz przedsiębiorców, którzy realizują zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

12)

akceptuje przyjęcie dotacji, darowizny, spadku lub zapisu;

13)

udziela zamówień publicznych dla Biura Prezesa Agencji i oddziałów regionalnych Agencji;

14)

rozstrzyga spory o właściwość między dyrektorami oddziałów regionalnych Agencji;

15)

ustala regulamin wynagrodzeń i nagród pracowników Agencji.

§ 5.

1.

Wykaz oddziałów regionalnych Agencji oraz ich właściwość miejscową określa załącznik do statutu.

2.

Pracami oddziałów regionalnych Agencji kierują dyrektorzy oddziałów, którzy reprezentują Agencję w zakresie rzeczowej i miejscowej właściwości oddziałów, stosownie do postanowień niniejszego statutu i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Agencji.

3.

W czasie nieobecności dyrektora oddziału regionalnego Agencji działalnością oddziału kieruje i reprezentuje na zewnątrz zastępca dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

§ 6.

Oddział regionalny Agencji wykonuje następujące zadania:

1)

realizuje przejmowanie mienia zgodnie z planem przekazywania tego mienia na dany rok kalendarzowy i gospodaruje nim zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy, w tym:

a)

porządkuje stan prawny przejętego mienia,

b)

prowadzi ewidencję mienia,

c)

utrzymuje i ochrania mienie do czasu jego zagospodarowania;

2)

opracowuje projekt planu inwestycji budowlanych oddziału;

3)

opracowuje projekt planu remontów i konserwacji zasobu oddziału;

4)

realizuje zatwierdzony przez Prezesa Agencji plan inwestycji budowlanych;

5)

realizuje zatwierdzony przez Prezesa Agencji plan remontów i konserwacji zasobu oddziału;

6)

administruje zasobem nieruchomości oddziału regionalnego Agencji i sprawuje nadzór nad administrowaniem realizowanym w trybie zleconym;

7)

organizuje zakwaterowanie przez tworzenie i utrzymywanie bazy internatowej i wydzielanie kwater oraz najem lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie;

8)

odpowiada za opróżnienie lokalu przez osoby, które samowolnie zajęły ten lokal, bez obowiązku dostarczenia innego lokalu;

9)

zawiera umowy leasingu i najmu lokali mieszkalnych z osobami trzecimi na potrzeby zakwaterowania żołnierzy zawodowych;

10)

zawiera umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

11)

nieodpłatnie przejmuje od Skarbu Państwa, w tym od jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nieruchomości, które mogą być zagospodarowane lub przeznaczone do obrotu w celu realizacji zadań Agencji;

12)

sprzedaje lub dokonuje zamiany, darowizny nieruchomości, oddaje je w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie oraz ustanawia i nabywa ustanowione na nich ograniczone prawa rzeczowe;

13)

dokonuje na potrzeby Agencji zakupu nieruchomości, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;

14)

nieodpłatnie przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowe, budynki i lokale oraz budowle i urządzenia infrastruktury, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji;

15)

dokonuje innych czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości;

16)

przyjmuje, w drodze umowy najmu, zasób mieszkaniowy od towarzystw budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję;

17)

przekazuje nieruchomości, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 6 ustawy, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260);

18)

dokonuje kontroli kwater i lokali mieszkalnych w zakresie zamieszkiwania w nich osób uprawnionych.

Załącznik nr 1   -   Wykaz oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego oraz ich właściwość miejscowa


Lp.
Nazwa oddziału
Nazwa województwa
Nazwa miasta, powiatu i gminy
1
2
3
4
1
Oddział Regionalny w BYDGOSZCZY
kujawsko-pomorskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
łódzkie
miasta na prawach powiatu Łódź i Skierniewice, powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, rawski, skierniewicki, zduńskowolski i zgierski
mazowieckie
miasto na prawach powiatu Płock i powiaty: gostyniński i płocki
pomorskie
gmina Debrzno w powiecie człuchowskim
wielkopolskie
powiaty: chodzieski, pilski i złotowski, z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek
2
Oddział Regionalny w GDYNI
pomorskie
miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem gminy Debrzno w powiecie człuchowskim
zachodniopomorskie
powiat sławieński
3
Oddział Regionalny w KRAKOWIE
łódzkie
miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski, powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, wieluński i wieruszowski
małopolskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
śląskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
świętokrzyskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
4
Oddział Regionalny w LUBLINIE
lubelskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
mazowieckie
miasta na prawach powiatu Radom i Siedlce, powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki i zwoleński oraz gmina Trojanów w powiecie garwolińskim
podkarpackie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
5
Oddział Regionalny w OLSZTYNIE
warmińsko-mazurskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
podlaskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
mazowieckie
Miasto na prawach powiatu Ostrołęka, powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski i żuromiński
6
Oddział Regionalny w POZNANIU
łódzkie
powiat sieradzki
wielkopolskie
miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego
7
Oddział Regionalny w SZCZECINIE
wielkopolskie
gminy Jastrowie i Okonek w powiecie złotowskim
zachodniopomorskie
miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów sławieńskiego i myśliborskiego
8
Oddział Regionalny w WARSZAWIE
mazowieckie
miasto stołeczne Warszawa na prawach powiatu i powiaty: garwoliński z wyjątkiem gminy Trojanów, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i żyrardowski
9
Oddział Regionalny we WROCŁAWIU
dolnośląskie
miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatu głogowskiego i gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim
opolskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
10
Oddział Regionalny w ZIELONEJ GÓRZE
dolnośląskie
powiat głogowski, gmina Osiecznica w powiecie bolesławieckim
lubuskie
wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
zachodniopomorskie
powiat myśliborski