Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 17 lutego 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów 1)Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej − finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa   (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów   (Dz. U. poz. 774) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 2 wyrazy„ naczelnik urzędu celnego” zastępuje się wyrazami„ naczelnik urzędu celno-skarbowego”;

2)

załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1)
Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej − finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik   -   Certyfikat weryfikacji dostawy (wzór)