Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 24 lutego 2017 r.w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019) 1)Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:

§ 1.

2.

Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1)

trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2)

odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1
- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2)
Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik nr 1   -   Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019)


Numer punktu załamania granicy
X
Y
1
2
3
1
302766,57
855513,33
2
302729,39
855462,50
3
302697,12
855415,88
4
302660,59
855389,05
5
302589,82
855342,97
6
302589,52
855337,42
7
302569,23
855323,62
8
302499,61
855284,35
9
302446,62
855288,09
10
302414,31
855287,01
11
302401,36
855220,73
12
302397,40
855160,29
13
302365,60
854976,15
14
302351,75
854899,85
15
302327,40
854732,66
16
302311,67
854644,79
17
302300,58
854568,52
18
302403,31
854569,85
19
302427,75
854572,22
20
302461,79
854620,93
21
302501,74
854669,64
22
302511,98
854671,21
23
302533,87
854697,11
24
302566,24
854734,72
25
302590,90
854766,48
26
302679,72
854892,33
27
302725,32
854954,45
28
302743,51
854966,78
29
302805,52
855061,27
30
302748,72
855091,00
31
302763,21
855119,98
32
302776,47
855164,99
33
302809,15
855247,92
34
302829,03
855285,41
35
302837,98
855320,86
36
302867,57
855381,29
37
302908,97
855476,62
38
302850,81
855493,09
39
302766,57
855513,33
     

1)
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik nr 2   -   Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019)

Załącznik nr 3   -   Gatunki zwierząt innych niż ptaki, będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019)


Lp.
Nazwa polska
Nazwa naukowa
Populacja objęta ochroną
1
suseł perełkowany
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
osiadła