Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 20 marca 2017 r.w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii   (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 1 659 047 MWh, a jej wartość wynosi 556 174 673 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 1 484 764 MWh, a jej wartość wynosi 631 329 732 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 1 149 296 MWh, a jej wartość wynosi 683 370 550 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

§ 2.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 10 502 338 MWh, a jej wartość wynosi 3 768 589 370 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 2 118 162 MWh, a jej wartość wynosi 1 260 181 015 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

§ 3.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

§ 4.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

§ 5.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 825 000 MWh, a jej wartość wynosi 308 182 262 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 540 000 MWh, a jej wartość wynosi 299 025 631 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 8 190 000 MWh, a jej wartość wynosi 5 280 863 522 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 4 725 000 MWh, a jej wartość wynosi 2 182 908 687 zł.

§ 6.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 10 500 000 MWh, a jej wartość wynosi 5 423 952 758 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 4 644 000 MWh, a jej wartość wynosi 2 242 015 403 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 540 000 MWh, a jej wartość wynosi 305 387 878 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 3 510 000 MWh, a jej wartość wynosi 2 263 227 224 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 5 175 000 MWh, a jej wartość wynosi 1 972 413 921 zł.

§ 7.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

§ 8.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

1)

o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

2)

wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3)

w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

4)

wytworzonej przez członków klastra energii, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

5)

wytworzonej przez członków spółdzielni energetycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

6)

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

7)

innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5, § 2 pkt 4 i 5, § 3 pkt 4 i 5, § 4 pkt 4 i 5, § 5 pkt 4 i 5, § 6 pkt 4 i 5, § 7 pkt 4 i 5 oraz § 8 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.