Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 26 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców 1)Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców   (Dz. U. poz. 1101 oraz z 2009 r. poz. 1087) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy „i placówek”;

2)

w § 1:

a)

w pkt 3 wyrazy „zakładach opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „podmiotach leczniczych”,

b)

uchyla się pkt 6-11.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).