Ustawaz dnia 20 lipca 2018 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu   (Dz. U. poz. 319 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3)

zadania Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24 oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron;
 ”
 ;

2)

w art. 4 w ust. 1 w pkt 2:

a)

po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„ 

aa)

Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron,
 ”
 ,

b)

po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:
„ 
ga) Marszałek Województwa Śląskiego albo wyznaczony przez niego Wicemarszałek Województwa Śląskiego albo członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 ”
 ;

3)

w art. 8 w ust. 1:

a)

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 

1)

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi negocjacje w zakresie spraw objętych Konwencją klimatyczną, Protokołem z Kioto lub Porozumieniem paryskim oraz zleca analizy i oceny na potrzeby prowadzenia tych negocjacji;

2)

zapewnia udział ekspertów na potrzeby merytorycznego przygotowania Konferencji COP24 oraz współpracuje z Sekretariatem w zakresie organizacyjnego przygotowania Konferencji COP24;
 ”
 ,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 

4)

organizuje spotkania krajowe i zagraniczne związane z Konferencją COP24 oraz bierze udział w tych spotkaniach;
 ”
 ,

c)

po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:
„ 

5a)

zapewnia wsparcie organizacyjne oraz finansowe dla działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

5b)

zapewnia wsparcie finansowe dla działalności Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 ”
 ;

4)

po art. 8 dodaje się art. 8a i art. 8b w brzmieniu:
„ 

Art. 8a.

1.

Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, wykonuje następujące zadania wynikające z pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron:

1)

przewodniczy negocjacjom prowadzonym przez Strony Konwencji klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w zakresie spraw objętych Konwencją klimatyczną, Protokołem z Kioto lub Porozumieniem paryskim;

2)

współpracuje z Sekretariatem w zakresie merytorycznego przygotowania Konferencji COP24;

3)

nawiązuje i utrzymuje kontakty oraz wymienia informacje z organami i instytucjami państw, które pełniły lub będą pełniły funkcję Prezydencji Konferencji Stron;

4)

inicjuje spotkania krajowe i zagraniczne, w tym konsultacje ministerialne, konsultacje nieformalne oraz inne nieformalne spotkania negocjatorów lub ekspertów, odbywające się przed Konferencją COP24 lub w czasie pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, oraz bierze udział w tych spotkaniach.

2.

Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań Pełnomocnika.

3.

Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 8b.

1.

Specjalny Wysłannik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu:

1)

wspiera Pełnomocnika w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz wymiany informacji z organami i instytucjami państw, które gościły lub będą gościły Konferencję Stron Konwencji klimatycznej;

2)

uczestniczy w ustalaniu i realizacji działań dotyczących priorytetów Prezydencji Konferencji Stron;

3)

reprezentuje Pełnomocnika w krajowych i zagranicznych konsultacjach w zakresie negocjacji dwustronnych i wielostronnych, w szczególności mających na celu osiągnięcie porozumienia między Stronami Konwencji klimatycznej.

2.

Specjalny Wysłannik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, na wniosek Pełnomocnika.

3.

Minister właściwy do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu.
 ”
 ;

5)

w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Wojewoda Śląski, po konsultacji ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24 oraz w porozumieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24 i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw środowiska, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendantowi Służby Ochrony Państwa, a także, w zakresie objętym właściwością, zarządcy dróg znajdujących się na obszarze objętym tym planem, nie później niż do dnia 1 października 2018 r., z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 ”
 ;

6)

w art. 29:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron NFOŚiGW przeznacza środki w łącznej wysokości do 252 000 000 zł, z czego:

1)

do 225 894 948 zł - w 2018 r.;

2)

do 26 105 052 zł - w 2019 r.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 
Ze środków, o których mowa w ust. 1, finansuje się ekwiwalent, o którym mowa w art. 29b ust. 1, oraz wykonywanie zadań wymienionych w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 w części wykonywanej przez ministra właściwego do spraw środowiska, art. 12 ust. 1, art. 15 i art. 23, w tym:
 ”
 ,

c)

w ust. 5:
 •   -  
  pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „ 

  5)

  ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - na wykonanie zadań, o których mowa w art. 15, oraz wypłacenie ekwiwalentu, o którym mowa w art. 29b ust. 1,
   ”
   ,
 •   -  
  po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
  „ 

  5a)

  Ministrem Obrony Narodowej - na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w art. 29b ust. 1,
   ”
   ,
 •   -  
  część wspólna otrzymuje brzmienie:
  „ 
  •   -  
   na wyodrębniony rachunek bankowy, otwarty dla wykonania i rozliczenia tych zadań albo ich części lub rozliczenia ekwiwalentu, o którym mowa w art. 29b ust. 1.
   ”
   ,

d)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7.

Środki na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, wraz z odsetkami są przeznaczane wyłącznie na wykonanie danego zadania albo jego części lub wypłacenie ekwiwalentu, o którym mowa w art. 29b ust. 1.
 ”
 ;

7)

po art. 29 dodaje się art. 29a i art. 29b w brzmieniu:
„ 

Art. 29a.

Dochody osiągnięte w związku z organizacją Konferencji COP24 mogą zostać zaliczone na poczet kosztów związanych z organizacją Konferencji COP24.

Art. 29b.

1.

Funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, w tym pełniącym służbę na przejściach granicznych, którzy w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, zwany dalej „ekwiwalentem”.

2.

Ekwiwalent jest wypłacany ze środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Wypłatę ekwiwalentu żołnierzom Żandarmerii Wojskowej kwalifikuje się do wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 37).

3.

Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.

4.

Do przedłużenia czasu służby odpowiednio funkcjonariuszy albo żołnierzy:

1)

Policji nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2)

Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 5 pkt 8, art. 13 ust. 6 pkt 17 i art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313);

3)

Służby Ochrony Państwa nie stosuje się przepisu art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa   (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730);

4)

Straży Granicznej nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730 i 894.);

5)

Żandarmerii Wojskowej nie stosuje się przepisu art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138).

5.

Stawkę godzinową ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę służby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, określonego według przepisów odrębnych dotyczących tych funkcjonariuszy albo żołnierzy jako wielokrotność kwoty bazowej.

6.

Ekwiwalent przysługuje funkcjonariuszowi albo żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, w tym również delegowanemu do pełnienia służby w innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w wymiarze odpowiadającym okresowi pełnienia służby przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
 ”
 ;

8)

art. 30 otrzymuje brzmienie:
„ 

Art. 30.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podział środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, między podmioty:

1)

wykonujące w całości lub w części zadania określone w art. 29 ust. 2,

2)

wypłacające ekwiwalent
- kierując się potrzebą zapewnienia finansowania wykonywanych zadań w sposób umożliwiający ich prawidłowe wykonanie oraz racjonalnością wydatków.
 ”
 ;

9)

po art. 35 dodaje się art. 35a i art. 35b w brzmieniu:
„ 

Art. 35a.

1.

Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron.

2.

Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 35b.

Pełnomocnika, o którym mowa w art. 35a, znosi się z dniem 31 grudnia 2019 r.
 ”
 .

Art. 2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730 i 894.